štvrtok 4. mája 2023

EU: Nové patentové pravidlá

Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktoré majú pomôcť najmä malým a stredným podnikom (MSP) čo najlepšie využívať ich vynálezy. Navrhované nariadenia o patentoch nevyhnutných pre normy, o udeľovaní nútených licencií na patenty v krízových situáciách a o revízii právnych predpisov o dodatkových ochranných známkach vytvoria transparentnejší a účinnejší nadčasový rámec práv duševného vlastníctva.

Nehmotné aktíva, napríklad značky, dizajny, patenty a dáta, sa v dnešnej vedomostnej ekonomike stávajú čoraz dôležitejšími. Duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. Odvetvia intenzívne využívať duševné vlastníctvo predstavujú takmer polovicu celkovej HDP a viac ako 90 % celkového vývozu Európskej únie. V rokoch 2017 – 2019 takmer 76 % obchodu v rámci EÚ vytvárali priemyselné odvetvia intenzívne využívané patenty. Nové návrhy doplnia systém jednotného patentu, ktorý bude fungovať od 1. júna. Východiskovým bodom sú existujúce ustanovenia a zásady medzinárodného práva duševného vlastníctva. Každý návrh však má zefektívniť patentový systém vďaka ďalšiemu odstráneniu fragmentácie jednotného trhu, efektívnosti efektívnosti a zvýšenia účinnosti. 

Patentové iniciatívy sa venujú týmto kľúčovým oblastiam :
Patenty znovu pre normy - patenty na ochranu technológie, ktorá bola vyhlásená za nevyhnutnú pre vykonávanie technickej normy, ktorú prijala organizácia podporujúca normy. Štandardy sa týkajú napríklad pripojiteľnosti (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) alebo kompresie a dekompresie zvuku/videa. Uplatniteľnosť patentov nevyhnutných pre normy (najmä pokiaľ ide o normy pripojiteľnosti) sa v blízkej budúcnosti zvýši, keď sa rozšíri „internet vecí“. Dobre funguje systém uľahčujúci prístup k technológiám, ktorý zároveň odmeňuje inováciu, má preto zásadný význam pre technologickú suverenitu EÚ.

Udeľovanie nútených licencií - môže zabezpečiť prístup ku kľúčovým produktom a technológiám dôležitým v krízovej situácii. Ide o poslednú možnosť v čase krízy. V súčasnosti existuje mozaika 27 domácich režimov udeľovania nútených licencií, hoci mnohé hodnotové reťazce pôsobia v celej EÚ. To môže byť zdrojom právnej neistoty tak pre nositeľov práv, ako aj pre používateľov práv duševného vlastníctva. V nových pravidlách sa počíta s novým celoeurópskym nástrojom udeľovania nútených licencií, ktorý by dopĺňal krízové ​​nástroje EÚ, napríklad nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh, nariadenia úradu HERA a akt o čipoch. 

Dodatkové ochranné osvedčenie - je právo duševného vlastníctva, ktorým sa predlžuje doba platnosti patentu (max. o päť rokov) na humánny alebo veterinárny farmaceutický výrobok alebo prípravok na ochranu rastlín, ktorý bol povolený regulačnými orgánmi. Jeho cieľom je podporiť, rast a zamestnanosť v týchto odvetviach. Ochrana dodatkovým ochranným osvedčením je však k dispozícii len na národnej úrovni. Jednotné dodatočné ochranné osvedčenie plní jednotný patent. Reformou dodatkových ochranných osvedčení sa zavádza aj centralizovaný postup preskúmania , ktorý vykonáva úrad EUIPO v špeciálnej spolupráci s národnými úradmi pre duševné vlastníctvo v EÚ. V rámci tohto režimu sa jediná žiadosť podrobí ďalšiemu procesu preskúmania. Ak bude výsledok kladný, povedie k udeleniu národného dodatkového ochranného osvedčenia pre každý štát uvedený v žiadostiach. Rovnaký postup môže viesť aj k udeleniu jednotného dodatočného ochranného osvedčenia.

Fond EÚ pre MSP na rok 2023 - sprístupňujú sa nové poukážkové služby, ktoré sa týkajú nových európskych patentov a nových odrôd rastlín. Umožnia ušetriť 1.500 EUR na náklady na registráciu patentu a 225 EUR na registráciu nových odrôd rastlín pri každej žiadosti.