štvrtok 27. júla 2023

EU: Dáta pre cestovný ruch

Európska komisia predstavila základné prvky spoločného európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch. Podnikom aj verejným orgánom pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu má umožniť spoločne využívať širokú škálu údajov, z ktorých bude vychádzať vývoj inovačných služieb cestovného ruchu a vďaka ktorým sa zlepší udržateľnosť ekosystému cestovného ruchu a posilní sa jeho hospodárska konkurencieschopnosť.

Cestovný ruch je zložitý a dynamický priemyselný ekosystém, ktorý produkuje a spotrebúva obrovské množstvo údajov. Spoločný európsky dátový priestor pre cestovný ruch:
  • Uľahčí výmenu údajov z rôznych zdrojov, akými sú podniky, miestne orgány a akademická obec, a tak spojí verejnosť a iné príslušné strany na účely formovania kľúčových aspektov dátového priestoru. Napríklad údaje o spotrebe energie v hoteloch môžu pomôcť monitorovať vplyv cestovného ruchu na životné prostredie v konkrétnej destinácii.
  • Podporí prístup k údajom pre širokú škálu používateľov vrátane obchodných sprostredkovateľov, manažérov destinácií, poskytovateľov služieb cestovného ruchu a iných. Napríklad startup ponúkajúci služby cestovného ruchu založené na umelej inteligencii bude môcť využívať relevantnejšie údaje. Cestovná agentúra bude mať lepší prehľad o ponukách v mestách, regiónoch a za hranicami. Miestny orgán bude mať viac informácií o tokoch cestovného ruchu. Podnikom, najmä tým menším, ako aj miestnym orgánom to pomôže vytvárať, zlepšovať a personalizovať služby a podporovať rozhodovanie týkajúce sa udržateľnosti ich ponuky v oblasti cestovného ruchu.
  • Podporí konzistentný, dôveryhodný a efektívny rámec riadenia tohto spoločného európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch na základe dodržiavania existujúcich právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa údajov, ako aj spoločných noriem stanovených na úrovni EÚ. Zabezpečí sa ním model správy údajov, na vývoji ktorého sa podieľali všetky zainteresované strany v rámci ekosystému cestovného ruchu: členské štáty, miestne a regionálne orgány a súkromný sektor, ako aj inštitúcie EÚ, a to s podporou finančných prostriedkov EÚ.
  • Ponúkne interoperabilitu naprieč dátovými oblasťami ako aj odvetvovými dátovými priestormi, ktorými sú spoločné európske dátové priestory pre mobilitu, energiu, životné prostredie, zdravotníctvo, inteligentné komunity, kultúrne dedičstvo a iné odvetvia s jasnými prepojeniami na cestovný ruch.
V oznámení sa uvádzajú kľúčové prvky dátového priestoru pre cestovný ruch a vysvetľuje sa aj potreba jeho postupného budovania s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadňovali všetky požiadavky zainteresovaných strán a aby bol tento proces zosúladený s vytváraním iných odvetvových dátových priestorov na účely zabezpečenia interoperability medzi odvetvovými údajmi. V rámci koordinačných a podporných opatrení programu Digitálna Európa (DEP) vznikne plán na vytvorenie tohto dátového priestoru, a to do konca roka 2023.