štvrtok 25. januára 2024

EU: Greenwashing

Európska únia sa usiluje skoncovať s nekalými praktikami v oblasti ekologických tvrdení, tzv. greenwashingom a spotrebiteľom chce poskytnúť viac informácií o trvanlivosti kupovaných výrobkov. V marci 2022 Európska komisia navrhla aktualizáciu spotrebiteľských pravidiel EÚ na podporu ekologického prechodu. V septembri 2023 Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o aktualizovaných pravidlách. Poslanci EP budú o dohode hlasovať na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v januári 2024 a schváliť ju musí aj Rada. Členské štáty potom budú mať 24 mesiacov na to, aby aktualizáciu začlenili do svojho vnútroštátneho práva.

Prírodné, ekologické, šetrné k životnému prostrediu... Viaceré výrobky majú tieto označenia, ale veľmi často tieto tvrdenia nie sú preukázané. EÚ chce zabezpečiť, aby všetky informácie o vplyve výrobku na životné prostredie, jeho životnosti, opraviteľnosti, zložení, výrobe a použití boli podložené overiteľnými zdrojmi. Na dosiahnutie tohto cieľa sa plánuje zakázať:
  • všeobecné environmentálne tvrdenia na výrobkoch bez dôkazov,
  • tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože výrobca kompenzuje emisie,
  • označenia udržateľnosti, ktoré nie sú založené na schválených certifikačných systémoch alebo vytvorené verejnými orgánmi.
Európsky parlament chce zabezpečiť, aby boli spotrebitelia plne informovaní o záručnej dobe, počas ktorej môžu požadovať opravu chybných výrobkov na náklady predajcu. Podľa právnych predpisov EÚ sa na výrobky vzťahuje minimálne dvojročná záruka. Aktualizované pravidlá ochrany spotrebiteľa zavádzajú nové označenie výrobkov s predĺženou záručnou lehotou.

EÚ tiež zakáže:
  • propagovať tovar, ktorý má konštrukčné prvky, ktoré by mohli skrátiť životnosť výrobku,
  • uvádzať nepreukázané tvrdenia o životnosti, pokiaľ ide o čas používania alebo intenzitu za bežných podmienok,
  • prezentovať tovar ako opraviteľný, hoci nie je.