streda 14. februára 2024

SR: Zbankrotovalo už vyše 78 000 obyvateľov

V januári 2024 zbankrotovalo 616 občanov Slovenska. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 448 osobnými bankrotmi to predstavuje podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) nárast o 37,50 percenta. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2023 zbankrotovalo 1 027 dlžníkov, ich v pvom mesiaci tohto roka bolo o 40,02 percenta menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára bolo vyhlásených 78 053 osobných bankrotov.

„V januári zbanktorovalo aj 64 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 47, resp. 73,43 percenta mužov a 17, resp. 26,57 percenta žien. Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje 10,44 percenta. Je to menej, ako v predchádzajúcich mesiacoch. Zaznamenali sme 13 bankrotujúcich manželských párov a 4 rodinné väzby. Do registra diskvalifikácií, kde sú zaradené oddlžené osoby, u ktorých sa preukázal nepoctivý zámer, v januári pribudli dve osoby, a jednému dlžníkovi bolo pre nepoctivý zámer oddlženie zrušené,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Zo 616 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 613 konkurzov (99,51 percenta) a 3 dlžníci (0,49 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 616 osobných bankrotov v januári 2024 ich bolo 55 (8,93 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 561 (91,07 percenta) na majetok nepodnikateľov. V januári 2024 súdy zároveň zrušili 853 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 762 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 91 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených v januári 2024 ich pripadalo na mužov 407 a na ženy 209. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s januárom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 9,15 percentuálneho bodu (56,92 percenta v januári 2023 vs. 66,07 percenta v januári 2024). Pomer žien v januári 2024 medziročne o 9,15 percentuálneho bodu klesol (43,08 percenta v januári 2023 vs. 33,93 percenta v januári 2024). Medzi mužmi malo 4,42 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v januári 2023 ich bolo 1,96 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,39 percenta dlžníčok (v januári 2023 ich bolo 1,04 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 30,96 percenta (v januári 2023 to boli tridsiatnici s podielom 30,59 percenta) a medzi ženami takisto štyridsiatničky s podielom 32,06 percenta (rovnako aj v januári 2023 boli najväčšou skupinou štyridsiatničky s podielom 27,98 percenta). Zbanktoroval aj jeden osemdesiatnik.

V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených zhodne v Bratislavskom – 121 a v Prešovskom kraji - 121, najmenej v Nitrianskom kraji – 51. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v dvoch krajoch: v Košickom kraji o 17,11 percenta a v Trnavskom o 11,90 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Bratislavskom kraji –o 142 percenta a v Nitrianskom kraji – o 104 percent.