piatok 19. júna 2020

EU: Udržateľné hospodárstvo

Európsky parlament schválil nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú. 

Nariadenie o udržateľných investíciách prináša šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, pričom hospodársku činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú iba v prípade, ak prispieva aspoň k jednému z nich a zároveň výrazne neohrozuje dosahovanie žiadneho z ďalších piatich cieľov. Medzi šesticu cieľov patrí: · zmierňovanie zmien klímy, · adaptácia na zmenu klímy, · udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, · prechod na obehové hospodárstvo - vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín, · prevencia a kontrola znečisťovania, · ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Zadefinovanie jasných „zelených‟ kritérií pre investorov je nevyhnutným predpokladom na získavanie ďalších verejných a súkromných prostriedkov na projekty zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 tak, ako to predpokladá Európsky ekologický dohovor. Nová legislatíva by tiež mala pomôcť predchádzať takzvanej klamlivej ekologickosti. Európska komisia odhaduje, že Európska únia bude každoročne potrebovať dodatočné investície v objeme približne 260 miliárd eur, aby bola do roku 2030 schopná dosiahnuť svoje aktuálne klimatické a energetické ciele. Parlament vo svojom uznesení z 15. mája požadoval, aby sa v rámci plánu obnovy Únie po pandémii COVID-19 uprednostňovali investície súvisiace s Európskym ekologickým dohovorom. 

Aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality, zároveň sú však považované za nevyhnutné pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, budú označené ako transformačné alebo podporné činnosti. Úroveň emisií skleníkových plynov pri týchto činnostiach však musí zodpovedať najlepšiemu výkonu v danom odvetví. Tuhé fosílne palivá ako čierne a hnedé uhlie sú z tohto rámca vyňaté. Zemný plyn a jadrová energia by však mohli byť označené ako transformačné alebo podporné činnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, na základe ktorej nesmú spôsobovať žiadne významné škody. 

Nové nariadenie musí byť pred vstupom do platnosti zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Európska komisia bude pravidelne aktualizovať technické kritériá kontroly transformačných a podporných činností. Do 31. decembra 2021 by ich mala posúdiť a zadefinovať kritériá na identifikáciu činností, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na environmentálnu udržateľnosť.