piatok 26. júna 2020

SR: Každý druhý podnik uvažuje o krátení pracovného času

Podľa prieskumu Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v kľúčových odvetviach ekonomiky SR (v priemysle, obchode, stavebníctve a vo vybraných službách) zvažoval skrátenie rozsahu svojej podnikateľskej činnosti formami, akou je napr. skrátenie pracovného času zamestnancov alebo dočasné vynechanie pracovnej zmeny, v čase vrcholu koronakrízy každý druhý podnikateľský subjekt na Slovensku. Úvahy o využití tohto nástroja potvrdilo 46,5 % podnikateľských subjektov. Naopak len 38,2 % podnikov zatiaľ neuvažovalo nad skrátením režimu činnosti podniku.

ŠÚ SR zozbieral v rámci prieskumu odpovede od 434 firiem či podnikov zo štyroch odvetví ekonomiky - obchodu, priemyslu, stavebníctva a vybraných trhových služieb. „Možnosť krátenia rozsahu podnikania najviac uvádzali firmy z odvetvia priemyslu, potvrdilo to až 57 % podnikov. V obchode pripúšťalo krátenie rozsahu podnikania necelých 45 % spoločností, vo vybraných trhových službách takmer 44 % firiem a podnikov“, uviedol Alexander Ballek. Najmenší podiel firiem uvažujúcich o znížení rozsahu podnikania - len 28,8 % - sa prejavilo v stavebníctve. Z hľadiska veľkosti firiem sa odpovede o krátení vyskytovali u šiestich z desiatich podnikov najmä vo veľkých firmách s 250 a viac zamestnancami.

Pokles tržieb potvrdila absolútna väčšina firiem (88 %) v skúmaných odvetviach slovenskej ekonomiky. Spomedzi všetkých firiem 33,9 % podnikov deklarovalo pokles tržieb do 25 % a viac ako polovica podnikov uvádzala prepad tržieb ešte vyšší. Prepad vyšší ako je 50 % tržieb uviedla približne štvrtina podnikov. Najvýraznejšie bolo postihnuté odvetvie vybraných trhových služieb, v ktorom až 74,2 % podnikateľských subjektov riešilo poklesy tržieb. Odvetvie zahrňuje o. i podnikanie s nehnuteľnosťami, cestovné kancelárie, právne, účtovnícke a administratívne služby, stávkové kancelárie či napríklad kadernícke a kozmetické služby. V odvetví obchodu pokles tržieb potvrdilo viac ako 70 % podnikov, v kľúčovom odvetví ekonomiky v priemysle pokles zasiahol 64,8 podnikov a v stavebníctve 58,9 % subjektov. Najhoršia situácia bola v odvetví obchodu, kde najväčší podiel podnikov deklaroval pokles tržieb o viac ako 50 %. Platilo to najmä v kategórii podnikov s 20 – 249 pracovníkmi.

„Celkovo úvahy o prepúšťaní potvrdilo 24 % podnikov. Najväčší podiel firiem pripúšťajúcich prepúšťanie bolo v odvetví stavebníctva, kde očakávalo prepúšťanie 27,4 % a v obchode 26,2 %“,  spresnil Alexander Ballek. Podnikateľské subjekty naprieč sledovanými odvetviami zhodne najčastejšie deklarovali očakávaný pokles zamestnanosti približne do 25 % pracovníkov, uviedlo to až 73 % firiem. Najvýraznejšie sa uvedená miera prepúšťania prejavila vo veľkých spoločnostiach (s 250 až 499 zamestnancami), z ktorých spomenutú mieru prepúšťania uviedlo celkovo 8 z 10 podnikov. Zaujímavosťou tiež bolo, že väčší objem prepúšťania - až do 50 % zamestnancov - uviedlo 14,2 % podnikov, a to najmä stredne veľké spoločnosti (s 20 až 249 pracovníkmi).

Rovnako prieskum potvrdil, že absolútna väčšina spoločností vo všetkých štyroch skúmaných odvetviach neuvažuje o zmene doterajšej podnikateľskej činnosti na inú činnosť.

.