pondelok 29. júna 2020

Upozorňujeme: Problémy s elektronickými schránkami

Od poslednej povinnej aktivácie e-schránok právnických osôb mimovládneho neziskového sektora zdrojové registre Ministerstva vnútra SR evidujú vyše 33.000 subjektov, ktoré nemajú doplnené údaje o svojom štatutárovi alebo štatutároch a nevedia sa tak prihlásiť do svojej elektronickej schránky. 

Ide o právnické osoby z radov nadácii, neinvestičných fondov, neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a záujmových združení právnických osôb. Je potrebné, aby štatutári kontaktovali príslušný zdrojový register ministerstva vnútra a chýbajúce údaje si doplnili. Rovnako budú tieto organizácie v blízkej dobe kontaktovať pracovníci okresných úradov a vyzývať ich na doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. 

Do svojej úradnej elektronickej schránky sa štatutár dostane vtedy, ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Iba v tomto prípade vie štát priradiť úradnú e-schránku konkrétnemu štatutárovi tak, ako je to v prípade elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Niektoré organizácie existujú desaťročia a štatutárov možno ani nenapadlo ohlásiť príslušnému registru zmenu, ak zmenili meno či adresu pobytu, alebo zmenili samotného štatutára. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby bude e-schránky ďalších organizácií v rámci právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí postupne v nasledujúcich fázach podľa indikatívneho harmonogramu. Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk a komplexné informácie aj na slovensko.sk.