pondelok 14. novembra 2022

EU: Zahraničné dotácie

Európsky parlament schválil nový zákon Európskej únie, ktorý má zaistiť, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh únie. Cieľom je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ. Očakáva sa, že Rada (ministrov) EÚ dohodu oficiálne prijme 28. novembra t. r. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


Nové nariadenie umožňuje Európskej komisii skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam pôsobiacim v únii. Ak sa zistí, že dotácie narúšajú hospodársku súťaž, komisia môže uplatniť opatrenia na vyriešenie tohto problému. Tie by mali zabrániť podnikom využívať napríklad pôžičky s nulovým úrokom, financovanie pod úrovňou nákladov, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo priame štátne granty na to, aby pri fúziách, akvizíciách alebo pri verejnom obstarávaní predbehli konkurentov z EÚ. Reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty EÚ sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci. Spoločnosti budú musieť na základe nových pravidiel informovať komisiu o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.

Parlamentní vyjednávači posilnili účinnosť opatrení EÚ tým, že do pôsobnosti nariadenia výslovne zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má Európska komisia k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie komisie o potenciálne narušujúcich dotáciách. Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali komisiu vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s komisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie.