streda 8. marca 2023

MDŽ: Slabé platy žien

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v Európskej únii bol v roku 2020 stále na úrovni 13 % a za posledné desaťročie sa zmenil len minimálne. Znamená to, že ženy zarábajú v priemere o 13 % menej na hodinu ako muži. Energetická chudoba je tak závažným problémom v mnohých častiach Európy najmä v tomto období, kedy domácnosti čelia rastúcim nákladom za energie. Z údajov nadácie Eurofound z roku 2022 vyplýva, že slobodné matky a slobodné ženy sú viac vystavené ťažkostiam s platením účtov za energie než slobodní muži. Často je to spôsobené nižšími priemernými príjmami a vyšším výskytom slabo platenej práce, práce na čiastočný úväzok alebo neistej a nestálej práce.


Kríza životných nákladov má negatívny vplyv na ekonomické a sociálne začlenenie, zdravie a základné práva žien. Ženám bez príjmu alebo s nízkym príjmom tiež sťažuje útek pred zneužívaním a domácim násilím zo strany partnera, na ktorého sú finančne viazané. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) sa 1. marca 2023 stretol s poslancami z členských krajín pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a diskutoval o rodových aspektoch energetickej chudoby. Toto podujatie bolo príležitosťou na výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov pri riešení energetickej krízy a jej sociálnych a ekonomických dôsledkov na ženy.

Európsky parlament pracuje tiež na zriadení Sociálneho klimatického fondu s cieľom zabezpečiť, aby mali všetci Európania, najmä tí v zraniteľnej situácii, prístup k cenovo dostupnej energii. Z fondu by sa mali financovať konkrétne opatrenia na riešenie energetickej chudoby a chudoby v oblasti mobility, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.