štvrtok 11. mája 2023

EU: Menej metánu

Metán je zodpovedný za približne tretinu súčasného globálneho otepľovania. Európsky parlament preto prijal pozíciu k novému zákonu na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky s cieľom dosiahnuť ciele Európskej únie v oblasti klímy a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Keďže dovoz predstavuje viac ako 80 % ropy a plynu spotrebovaných v EÚ, poslanci chcú, aby od roku 2026 dovozcovia uhlia, ropy a plynu boli povinní preukázať, že dovážaná fosílna energia spĺňa požiadavky nariadenia. Výnimku bude mať len dovoz z krajín s podobnými požiadavkami na emisie metánu.

Nový zákon je prvým právnym predpisom EÚ zameraným na zníženie emisií metánu a vzťahuje sa na priame emisie metánu z ropného, fosílneho a uhoľného priemyslu a z biometánu po jeho vstrekovaní do plynárenskej siete. Poslanci tiež chcú, aby sa nové pravidlá týkali aj petrochemického sektora. Parlament naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby do konca roka 2025 navrhla záväzný cieľ zníženia emisií metánu v EÚ do roku 2030 pre všetky príslušné odvetvia. Členské štáty by okrem toho mali stanoviť národné ciele znižovania emisií ako súčasť svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

Prevádzkovatelia musia príslušným vnútroštátnym orgánom predložiť plán na odhalenie a opravy úniku metánu šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pričom poslanci požadujú častejšie zisťovanie únikov a prieskumy opráv v porovnaní s tým, čo navrhuje komisia. Chcú tiež posilniť povinnosti týkajúce sa opravy netesností. Prevádzkovatelia budú musieť opraviť alebo vymeniť všetky komponenty, o ktorých sa zistilo, že cez ne uniká metán ihneď po zistení netesnosti alebo najneskôr päť dní po zistení úniku. Parlament podporuje tiež zákaz odplyňovania a spaľovania metánu z odvodňovacích staníc do roku 2025 a z ventilačných šácht do roku 2027, čo prispeje k bezpečnosti pracovníkov v uhoľných baniach. Takisto ukladá krajinám EÚ povinnosť vypracovať plány pre opustené uhoľné bane a neaktívne ropné a fosílne plynové vrty.