pondelok 21. augusta 2023

SR: e-Government v nedohľadne

Podľa Národného kontrolného úradu má iba 5 % Slovákov (fyzických osôb) aktivovanú elektronickú schránku pre obojsmernú komunikáciu s verejnou správou. Dodržiavanie zákona o e-Governmente slovenskými obcami a mestami zostáva naďalej skôr výnimkou. Ako orgány verejnej moci majú pritom povinnosť už od 1.11.2016 vykonávať verejnú moc elektronicky, teda aj správa úradných dokumentov (rozhodnutí) obcí a miest v rámci vlastných aj prenesených kompetencií má reflektovať povinnosti vyplývajúce z povinnej elektronizácie výkonu verejnej moci.

Výsledky kontroly NKÚ (14 miest a 11 obcí, kontrolovaným obdobím boli roky 2017 až 2022):
1. Elektronizácia systému úradných dokumentov (rozhodnutí) priniesla povinnosť tlačiť tisíce listov papiera naviac. Ak bolo jedným z cieľov informatizácie verejnej správy procesy zrýchliť a zlepšiť, tak tento cieľ sa momentálne míňa účinku.
2. Elektronizácia úradných dokumentov u vlastných kompetencií (miestne dane a poplatky) je na vyššej úrovni než pri prenesenom výkone štátnej správy.
3. Rozhodnutia nie sú vytvárané ako elektronické úradné dokumenty. Tým je ohrozené plnenie „jedenkrát a dosť“ pre oblasť dokumentov.
4. Zákon o e-Governmente sa dlhodobo porušuje a nikomu to nevadí. Porušovanie zákona v konečnom dôsledku samospráve šetrí čas aj peniaze.
5. Formuláre pre elektronické podania nemali publikované ani väčšie mestá. Pre porovnanie, obce v DCOM ich mali desiatky. Ide o jeden z najčastejšie pomenovávaných problémov e-Governmentu.
6. Mnoho štatutárov obcí a miest považuje vlastnoručný podpis za jediný plnohodnotný spôsob autorizácie dokumentov. Obce a mestá nevedia, že rozhodnutia musia vytvárať a autorizovať elektronicky.
7. MŠVVŠ SR usmerňovalo školy a škôlky, že nemusia uplatňovať legislatívu „z technických dôvodov.“ Usmernenie vytvorilo predpoklad dlhodobej výnimky a obchádzania zákona.

Preverené obce a mestá vyrubili v rokoch 2017 až 2022 svojimi rozhodnutiami dane a poplatky v celkovej sume viac ako 550 mil. eur. Z tejto sumy bolo 190 mil. eur, teda viac ako tretina, vyrubených rozhodnutiami, ktoré z pohľadu zákona o e-Governmente neboli spravované správne (neboli vyhotovené elektronicky, resp. ako listinné rovnopisy, alebo neboli doručené do aktivovaných elektronických schránok). Štát časť procesov správy elektronických úradných dokumentov preniesol na Slovenskú poštu, ktorá formou tzv. centrálneho úradného doručovania zabezpečuje ich tlač a doručovanie. Táto služba je povinná pre štátne rozpočtové organizácie. Samospráva môže službu využiť, ale za ňu musí uhrádzať poplatok. Samosprávy však pri kontrole uviedli, že finančne je pre nich táto služba nezaujímavá.

Niektoré druhy elektronických úradných dokumentov je samospráva povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli. Zákon o e-Governmente uložil povinnosť zverejňovať tieto dokumenty aj na tzv. Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.  Nie však vo forme obrázka, pretože sa tým porušujú nielen platné štandardy pre informačné technológie verejnej správy, ale a zároveň sa obmedzuje prístupnosť údajov pre hendikepované osoby.