utorok 2. apríla 2024

EU: Nedostatok pracovníkov aj zručností

Už takmer desať rokov pozorujú všetky členské štáty EÚ čoraz citeľnejší nedostatok pracovnej sily a zručností. Dôvodom sú demografické zmeny, dopyt po nových zručnostiach v súvislosti s technologickým vývojom a súbežnou zelenou a digitálnou transformáciou, snaha ďalej rozvíjať vlastné priemyselné sektory, potreby v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj výzvy spojené s pracovnými podmienkami v niektorých sektoroch a lokalitách. Európska komisia identifikovala 42 zamestnaní, ktoré považuje za zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vo všetkých členských štátoch.

Akčný plán na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností vznikol v spolupráci so sociálnymi partnermi, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii riešení týchto výziev. Plán zahŕňa päť oblastí, v ktorých treba rýchlo konať na úrovni EÚ, vnútroštátnej úrovni i na úrovni sociálnych partnerov:
 • Podpora aktivácie nedostatočne zastúpených skupín na pracovnom trhu
 • Poskytovanie podpory na rozvoj zručností, odbornú prípravu a vzdelávanie
 • Zlepšenie pracovných podmienok v určitých sektoroch
 • Zlepšenie spravodlivej mobility pracovníkov a učiacich sa
 • Prilákať talenty z tretích krajín
Komisia bude:
 • financovať nové projekty s cieľom nulovej dlhodobej nezamestnanosti
 • financovať nové projekty aktivácie a zvyšovania úrovne zručností mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)
 • spolufinancovať viac centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (cieľom je minimálne 100 nových centier do roku 2027)
 • v rámci Paktu o zručnostiach vytvárať nové partnerstvá pre zručnosti
 • v úzkej koordinácii s agentúrami EÚ zlepšovať získavanie údajov o zručnostiach (teda mapovať, aké zručnosti sú potrebné aktuálne a aké budú potrebné v budúcnosti)
 • analyzovať stratégie pracovného voľna zo zdravotných dôvodov v snahe určiť najlepšie postupy v prospech pracovníkov i podnikov
 • hodnotiť vplyv dôchodkových reforiem , ktorými sa zavádza viac možností flexibilného odchodu do dôchodku a kombinácie dôchodkových príjmov s platom
 • vykonávať partnerské preskúmania vnútroštátnych koncepcii na riešenie psychosociálnych rizík pri práci

Členským štátom sa adresuje výzva, aby:
 • prepracovali osnovy vzdelávania a odbornej prípravy, aby lepšie zodpovedali potrebám trhu práce
 • vykonali reformy systémov sociálnych dávok a odstránili pasce nečinnosti a ľuďom, ktorí sú práceschopní, zaručili dostatočnú podporu pri návrate na pracovný trh
 • vykonali daňové reformy a znížili daňovo-odvodové zaťaženie ľudí v druhom zamestnaní a zamestnancov s nízkou mzdou
 • ďalej podporovali koordináciu sociálneho zabezpečenia a uľahčili mobilitu za spravodlivých podmienok
 • rýchlo prijali a vykonávali odporúčanie Rady „Európa v pohybe – príležitosti vzdelávacej mobility pre všetkých“
 • ďalej sa podieľali na partnerstvách zameraných na talenty v snahe o vytváranie ciest legálnej migrácie

Sociálni partneri plánujú:
 • riešiť prostredníctvom kolektívneho vyjednávania nevyhovujúce pracovné podmienky v sektoroch, ktoré tento problém majú
 • pomáhať pri aktivácii nedostatočne zastúpených skupín a nájsť primerané riešenia pre zamestnávanie starších pracovníkov
 • podporovať učňovskú prípravu a partnerstvá medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a zamestnávateľmi
 • školiť pracovníkov v oblasti dlhodobej starostlivosti so zameraním na osobný prístup a digitalizáciu
 • aktualizovať multisektorové usmernenia na boj proti násiliu a obťažovaniu v sektore zdravotnej starostlivosti
 • spoločne pracovať na zostavení európskeho rámca na zlepšenie pracovných podmienok vodičov z povolania z tretích krajín
 • prispieť svojim odbornými znalosťami k vytvoreniu okruhu talentov EÚ v snahe prilákať talenty z tretích krajín