štvrtok 4. apríla 2024

EU: Jeden európsky diplom

V Európskej únii sa pripravuje zavedenie európskeho diplomu na základe nového typu dobrovoľného spoločného programu medzi univerzitami z rôznych krajín únie. Európsky diplom má byť prínosom pre študentov tým, že posilní vzdelávaciu mobilitu a zatraktívni absolventov pre zamestnávateľov. Zároveň pomôže uspokojiť dopyt na trhu práce a v konečnom dôsledku posilní konkurencieschopnosť Európy.

Európska komisia predstavila balík troch iniciatív, ktoré riešia právne a administratívne prekážky vytvárania konkurenčných spoločných študijných programov na bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni. Dôležité je, že sa plne rešpektuje autonómia a právomocí univerzít krajín EÚ a regionálnych vlád v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Prvou z týchto iniciatív je koncepcia európskeho diplomu, v ktorej sa stanovuje konkrétny postup spolupráce medzi krajinami EÚ a sektorom vysokoškolského vzdelávania. Vzhľadom na rozmanitosť európskych systémov vysokoškolského vzdelávania sa bude uplatňovať postupný prístup s dvoma možnými vstupnými bodmi
  • Prípravná európska značka: spoločné programy, ktoré spĺňajú navrhované európske kritériá, by dostali prípravnú európsku značku a študenti by spolu so spoločným diplomom dostali osvedčenie o európskej značke titulu.
  • Európsky diplom: nový typ kvalifikácie zakotvený vo vnútroštátnych právnych predpisoch, udeľovaný spoločne niekoľkými univerzitami alebo spoločným právnym subjektom založeným takýmito univerzitami a automaticky uznávaný.
Na podporu tohto cieľa a všeobecnejšie na podporu sektora vysokoškolského vzdelávania sú v balíku dve ďalšie iniciatívy. Jedna sa zaoberá spôsobmi, ako zlepšiť procesy zabezpečovania kvality a automatickým uznávaním kvalifikácií vo vysokoškolskom vzdelávaní, a druhá tým, ako zatraktívniť a udržať akademickú kariéru.