utorok 25. júna 2024

EU: Rozpočet na rok 2025

Európska komisia navrhla ročný rozpočet Európskej únie (EÚ) na rok 2025 vo výške 199,7 miliardy EUR. Rozpočet bude doplnený odhadovanými sumami vo výške 72 miliárd EUR vyplatených v rámci nástroja NextGenerationEU. Toto značné finančné krytie podporí EÚ pri plnení jej politických priorít a zároveň začlení zmeny dohodnuté pri revízii viacročného finančného rámca (VFR) v polovici obdobia vo februári 2024.

Komisia navrhuje prideliť na rôzne priority EÚ (v záväzkoch) tieto sumy:
• 53,8 miliardy EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 0,9 miliardy EUR na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho odvetvia a odvetvia rybárstva a na poskytnutie potrebného priestoru pre krízové riadenie.
• 49,2 miliardy EUR na regionálny rozvoj a súdržnosť na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj na infraštruktúru podporujúcu zelenú transformáciu a prioritné projekty Únie.
• 16,3 miliardy EUR na podporu našich partnerov a záujmov vo svete, z toho okrem iného 10,9 miliardy EUR v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI – Globálna Európa), 2,2 miliardy EUR na nástroj predvstupovej pomoci (IPA III), 0,5 miliardy EUR na nástroj rastu pre západný Balkán, ako aj 1,9 miliardy EUR na humanitárnu pomoc (HUMA).
• Ďalších 4,3 miliardy EUR bude k dispozícii vo forme grantov v rámci nástroja pre Ukrajinu, ktoré budú doplnené úvermi vo výške 10,9 miliardy EUR.
• 13,5 miliardy EUR na výskum a inovácie, z čoho najmä 12,7 miliardy EUR na Horizont Európa, hlavný výskumný program Únie. Návrh rozpočtu zahŕňa aj financovanie európskeho aktu o čipoch v rámci programu Horizont Európa a prostredníctvom presunov z iných programov.
• 4,6 miliardy EUR na európske strategické investície, z toho napríklad 2,8 miliardy EUR na Nástroj na prepájanie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry, 1,1 miliardy EUR na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie a 378 miliónov EUR na Program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácie, dvojaká zelená a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie).
• 2,1 miliardy EUR na výdavky určené na vesmír, najmä na európsky vesmírny program, ktorý spojí činnosť Únie v tejto strategickej oblasti.
• 11,8 miliardy EUR na odolnosť a hodnoty, z toho okrem iného 5,2 miliardy EUR na rastúce náklady na prijaté úvery a pôžičky pre NGEU, 4 miliardy EUR na program Erasmus+ na vytvorenie príležitostí na vzdelávanie a mobilitu pre ľudí, 352 miliónov EUR na podporu umelcov a tvorcov v celej Európe a 235 miliónov EUR na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt.
• 2,4 miliardy EUR na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, z toho najmä 771 miliónov EUR na program LIFE na podporu zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a 1,5 miliardy EUR na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby zelená transformácia fungovala pre všetkých.
• 2,7 miliardy EUR na ochranu našich hraníc, z toho najmä 1,4 miliardy EUR pre Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a 997 miliónov EUR (celkový príspevok EÚ) pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
• 2,1 miliardy EUR na výdavky súvisiace s migráciou v rámci EÚ, z čoho najmä 1,9 miliardy EUR je určených na podporu migrantov a žiadateľov o azyl v súlade s našimi hodnotami a prioritami.
• 1,8 miliardy EUR na riešenie výziev v oblasti obrany, z toho najmä 1,4 miliardy EUR na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) a 244,5 milióna EUR na podporu vojenskej mobility.
• 977 miliónov EUR na zabezpečenie fungovania jednotného trhu vrátane 613 miliónov EUR na Program pre jednotný trh a 205 miliónov EUR na prácu v oblasti boja proti podvodom, zdaňovania a ciel.
• 583 miliónov EUR na program EU4Health na zabezpečenie komplexnej reakcie v oblasti zdravia na potreby ľudí, ako aj 203 miliónov EUR na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU), aby bolo možné rýchlo nasadiť operačnú pomoc v prípade krízy.
• 784 miliónov EUR na bezpečnosť, z toho 334 miliónov EUR pre Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), ktorý bude bojovať proti terorizmu, radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.
• 196 miliónov EUR na bezpečné satelitné pripojenia v rámci nového programu Únie pre bezpečné pripojenie.
Návrh rozpočtu na rok 2025 je súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ prijatého na konci roka 2020 a zmeneného vo februári 2024 vrátane následných technických úprav a jeho cieľom je premeniť jej priority na konkrétne ročné výsledky. Rozpočtový orgán bude musieť do konca roka formálne prijať ročný rozpočet na rok 2025.