štvrtok 19. júla 2018

Google: Ďalšia pokuta 4.34 mld. EUR - aktualizované


Európska komisia uložila spoločnosti pokutu za porušovanie antitrustových pravidiel EÚ. Google od roku 2011 zaviedol nezákonné obmedzenia pre výrobcov zariadení využívajúcich systém Android a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby si upevnil dominantné postavenie vo všeobecnom internetovom vyhľadávaní.

Spoločnosť musí teraz ukončiť toto správanie v lehote 90 dní. V opačnom prípade jej hrozia penále až do výšky 5% priemerného denného svetového obratu jej materskej spoločnosti Alphabet. Podľa EK spoločnosť Google konkrétne:
- predinštaláciu aplikácie Google Search a svojho prehliadača (Chrome) výrobcom uložila ako podmienku udelenia licencie pre svoj obchod s aplikáciami (Play Store),
- platila niektorým veľkým výrobcom a operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do svojich zariadení budú vopred inštalovať výhradne vyhľadávaciu aplikáciu Google Search,
- bránila výrobcom, ktorí chceli vopred inštalovať aplikácie Google, aby predávali čo len jedno inteligentné mobilné zariadenie využívajúce alternatívne verzie Androidu, ktoré neschválila, teda tzv. Android forks (odnože Androidu).

Komisia vo svojom rozhodnutí dospela k záveru, že Google má dominantné postavenie na trhoch všeobecných služieb vyhľadávania na internetelicencovaných operačných systémov pre inteligentné mobilné zariadenia a obchodov s aplikáciami pre mobilný operačný systém Android. Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Spoločnosti s takýmto dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú dominantné postavenie, alebo na iných trhoch.

Spoločnosť Google sa uchýlila k trom samostatným druhom praktík, ktorých cieľom bolo upevniť jej dominantné postavenie v oblasti všeobecného vyhľadávania na internete.
1. Nezákonné viazanie vyhľadávacích a prehliadacích aplikácií Google.
2. Nezákonné platby pod podmienkou výhradnej predinštalácie Google Search.
3. Nezákonné marenie vývoja a rozširovania konkurenčných operačných systémov Android.

Komisia pri stanovovaní výšky pokuty zohľadnila trvanie a závažnosť porušenia. Pokuta bola vypočítaná na základe hodnoty príjmov Google zo služieb reklamy spojenej s vyhľadávaním na zariadeniach s Androidom v EHP. V rozhodnutí sa vyžaduje, aby spoločnosť účinne ukončila protiprávne konanie do 90 dní od jeho prijatia. Google musí minimálne zastaviť všetky tri druhy praktík a nesmie sa k nim znova uchýliť. Komisia bude pozorne monitorovať, ako dodržiava predpisy a Google je povinný ju pravidelne informovať, ako si plní povinnosti. Navyše môže čeliť aj občianskoprávnym žalobám o náhradu škody, ktoré môže na súdy členských štátov postúpiť akákoľvek osoba alebo podnik, ktorých sa týka správanie narúšajúce hospodársku súťaž. V júni 2017 uložila EK spoločnosti Google pokutu 2,42 mld. EUR za zneužívanie dominantného postavenia medzi vyhľadávačmi tým, že poskytla neoprávnenú výhodu svojej službe porovnávania cien. V súčasnosti sa intenzívne monitoruje, či Google toto rozhodnutie dodržiava.

Stanovisko Google: „Android rozširuje možnosti voľby, nie naopak. Živý ekosystém, rýchle tempo inovácií a klesajúce ceny sú typickými znakmi silného konkurenčného prostredia. Proti rozhodnutiu Európskej komisie sa preto odvoláme", povedala Alžbeta Houzarová, komunikačná manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.