piatok 18. januára 2019

EU: Viac financií na odstavenie jadrových zariadení


Európsky parlament vyzval na zvýšenie príspevku Európskej únie v procese vyraďovania už odstavených jadrových zariadení, vrátane slovenskej jadrovej elektrárne Bohunice V1.

Poslanci vyzvali na úpravu výšky spolufinancovania aktivít, ktoré súvisia s procesom vyraďovania odstavenej jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku a štyroch odstavených blokov jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku. Pôvodný návrh Európskej komisie, aby finančná spoluúčasť únie na projektoch a činnostiach týkajúcich sa vyraďovania v rokoch 2021 - 2027 nepresiahla 50 % poslanci prepracovali tak, aby spolufinancovanie únie tvorilo minimálne 50 %. Parlament tiež presadzuje, aby bolo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie poverené zhromažďovaním, rozvíjaním a výmenou poznatkov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na úrovni únie.

Schválené uznesenie Európskeho parlamentu bude zaslané Rade (ministrov) EÚ. V tomto prípade však ide o nezáväzné stanovisko, nakoľko Európsky parlament má v tejto otázke iba poradnú úlohu. Konečné znenie nového nariadenia je tak plne v rukách ministrov členských štátov.