streda 16. januára 2019

Upozorňujeme: Elektronické dotazníky pre operátorov


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 31.1.2019 vyplnili dotazníky prostredníctvom on-line systému.

Úrad takto robí elektronický zber dát, ktoré sú potrebné pre trhové analýzy, cenovú reguláciu, výpočet obratu a medzinárodné vykazovanie. V prípade nesplnenia povinnosti operátorovi hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak operátor nemal obrat, tak mu hrozí pokuta do 300.000 eur.

Elektronický zber dát sa uskutočňuje dvakrát do roka. Práve prebiehajúci elektronický zber dát trvá od 01.01.2019 do 31.01.2019. Príslušné dotazníky pre zber dát je potrebné vyplniť v lehote do 31.01.2019. Všetky dotazníky, ktoré telekomunikačný operátor nevyplní, je potrebné odovzdať prázdne. Ak subjekt už neposkytuje siete, služby alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií, tak je povinný to oznámiť úradu vyplnením a doručením predpísaného tlačiva podľa prílohy č. 1 všeobecného povolenia č. 1/2014 dostupnom on-line na webe úradu.