utorok 26. februára 2019

Upozorňujeme: Začína odvoz bioodpadu

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v piatok 1. marca a potrvá až do 30. novembra. Svoje hnedé zberné nádoby vyložte vždy deň pred plánovaným odvozom.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bioodpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na webe olo.sk prostredníctvom aplikácie Zistite si váš odvozný deň bioodpadu. Bioodpad zo záhrad je možné počas celého roka bezplatne odovzdávať aj v zbernom dvore OLO, prípadne v niektorých zberných dvoroch bratislavských mestských častí. Do hnedých zberných nádob patria kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude vyprázdnená!.

OLO pokračuje aj v distribúcii hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy. Doteraz bolo rozdistribuovaných 13.365 hnedých zberných nádob a 2.266 kompostérov. Tie rodinné domy, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad, tak môžu urobiť naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240 litrov. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bioodpadu z hnedých nádob sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. Podmienkou je vzťah k pozemku so zeleňou. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Doteraz bolo bytovým domom rozdistribuovaných 28 kompostérov.