streda 24. februára 2021

Novinka: Redistributívna platba

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zavádza na Slovensku redistributívnu platbu (RP), na ktorú vyčlenilo 11,1 mil. EUR. Zvýši sa tiež balík peňazí na greening – podpora zelených cieľov (o 7,7 mil. EUR), na viazané priame platby (o 3,9 mil. EUR) a na jednotnú platbu na plochu SAPS (o 3,1 mil. EUR).

V roku 2021 sa MPRV SR rozhodlo podporiť u každého pôdohospodára prvých 28 ha a to tak, že na každý 1 ha zvýši priame platby formou redistribúcie o 50 eur. Je to čiastka, ktorá vystihuje mieru medzi potrebou podporiť malých farmárov a záujmom nespôsobiť doterajším užívateľom pozemkov neprimeraný úbytok pôdy formou rušenia nájomných zmlúv.

RP je priamo naviazaná na jednotnú platbu na plochu. Tá je poskytovaná na základe toho, že obhospodarovatelia pozemkov plnia ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Aby vlastník získal túto platbu, nestačí byť iba majiteľom pôdy. Žiadateľ musí spĺňať niekoľko podmienok, a to okrem podmienky obhospodarovania pozemku aj napr. podmienky krížového plnenia, a to v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, verejného zdravia a zdravia zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat.