štvrtok 25. februára 2021

Pohľadávky: Čo ovplyvňuje cenu

Ceny, za ktoré inkasné spoločnosti odkupujú pohľadávky po splatnosti závisia od viacerých faktorov. Podľa skúseností expertov skupiny EOS majú jednoznačne najvyššiu pridanú hodnotu pohľadávky, ktoré sú „čerstvé” - maximálne 90 dní po splatnosti. Pri veku pohľadávok do jedného roka sa ešte stále dá hovoriť o vyššej cene; pri dvoj-, trojročných však už ide výraznejšie nadol. 

Značné rozdiely v cenách pohľadávok vytvára aj fakt, že v Česku napríklad majú inak nastavené odpisovanie pohľadávok. Na Slovensku je možné dosiahnuť úplný daňový odpis až po troch rokoch od splatnosti. To veriteľov u nás núti predávať staršie pohľadávky, čo hýbe ich cenou. Ďalším dôležitým faktorom je, že na českom trhu pôsobí silnejšia konkurencia. Naopak v Rusku, kde platí všeobecne zlá vymožiteľnosť, je cena pohľadávok nízka. „Keďže cena vždy závisí od predpokladanej vymožiteľnosti balíka, v rámci porovnania krajín má najväčšiu váhu celková ekonomická situácia krajiny. Ďalej je to tiež legislatíva, ktorá často limituje vymožiteľnosť. V rámci toho ide o ochranu spotrebiteľa, ekonomické súvislosti a dopady postúpenia pohľadávok, komplikácie v súdnych konaniach, konkurzy, exekúcie... No v neposlednom rade spomeniem aj konkurenciu na trhu ako faktor výšky ceny pohľadávok“, hovorí Peter Hetteš.

Podstatné faktory tvorby ceny v prípade kúpy dlhového portfólia:
  • vek pohľadávok,
  • história pohľadávok (čo všetko robil s pohľadávkami veriteľ a či boli pohľadávky riešené inkasnými spoločnosťami, či pripadne už boli zažalované, alebo sú v exekúcii a pod.),
  • výška pohľadávok (vyššie pohľadávky sú horšie vymožiteľné, navyše pribúdajú vyššie náklady na súdne poplatky a pod.),
  • typ odvetvia (napr. pohľadávky z oblasti telekomunikácií sú nižšie vymožiteľné ako pohľadávky bánk),
  • platobná história dlžníkov (ako splácali predmetnú pohľadávku v minulosti pôvodnému veriteľovi – aké sumy v akých obdobiach),
  • výkonnosť podobných portfólií odkúpených v minulosti,
  • kvalita dokumentácie,
  • spôsob zabezpečenia (ručenie, zmenky, uznanie záväzku...),
  • záruky veriteľa, ktoré je ochotný poskytnúť pri postúpení (zmluvné podmienky medzi postupcom a postupníkom) a pod.
Expert EOS KSI Slovensko dopĺňa, že dôležité sú aj informácie napríklad o tom, ako dlho bol dlh oneskorený a kedy bude premlčaný, alebo kde žije neplatič. Čím hodnovernejšia informácia, tým väčšia šanca na určenie kúpnej ceny, ktorá je spravodlivým odrazom pohľadávky a portfólia. Pretože okrem množstva zohráva dôležitú úlohu aj kvalita údajov. Peter Hetteš vysvetlil, že v niektorých krajinách je možné dostať aj sedem telefónnych čísel pre každú pohľadávku: „Neviete, ktoré z nich je aktuálne, kým nevyskúšate všetky a nemáte šťastie. Prihliadať sa musí aj na fakt, že podrobnosti poskytnuté pred desiatimi rokmi, keď bola čerpaná pôžička, už nemusia byť platné."

Práve v čase pandémie je tiež prospešné myslieť na to, či portfólio pohľadávok nepochádza z obdobia krízy. Je potrebné zohľadniť, kedy bola posledná platba skutočne vykonaná, aká je história predajcu a čo sa v tom čase dialo na trhu. Aké je percento platobnej neschopnosti? Nezmenila sa legislatíva? S každou ďalšou otázkou sa profil dlhového portfólia stáva podrobnejším. Avšak, aj ľudský faktor hrá rolu. Pretože každé portfólio rozpráva svoj vlastný príbeh a je úplne jedinečné.