pondelok 13. septembra 2021

Výzva: Spolu múdrejší 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania Spolu múdrejší 2 na mesiace október až december 2021. Cieľom je podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.

Oproti minulému ročníku prináša projekt viacero zmien, napríklad zníženie minimálneho počtu hodín doučovania na týždeň zo 6 vyučovacích hodín na 4 vyučovacie hodiny (malo by to predstavovať 10 žiakohodín a 2 hodiny na prípravu/týždeň). Ďalšou zmenou je navýšenie odmeny pre koordinátora projektu. 150 alebo 200 EUR (podľa počtu doučovateľov na škole) už nebude vyplácaných za celé obdobie, ale za každý mesiac doučovania.

Formulár žiadosti je preto oproti minulému školského roku zjednodušený. Žiadosť sa podáva výhradne elektronicky, prostredníctvom on-line formulára s povinnou prílohu „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, ktorého vzor je možné stiahnuť na webe ministerstva. V prípade potreby môžete využiť tiež projektovú mailovú adresu spolumudrejsi@minedu.sk. Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 27. 09. 2021 do 23:59 hod. Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený do konca septembra t. r.