streda 2. novembra 2022

Výzva: 15 miliónov eur na inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) informuje o novej výzve v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 15 miliónov eur. Výzva je vyhlásená ako uzavretá a žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predložiť najneskôr do 30. decembra 2022 - a to plne elektronicky, vrátane jednotlivých príloh.

Zámerom je prostredníctvom vyhlásenej výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 podporiť realizáciu inovačných opatrení v mikro, malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo výrobného procesu. Nenávratne poskytnuté finančné príspevky sú určené na obstaranie výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologických celkov a i. Intenzita pomoci je stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa, pričom je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je pritom miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Svojím zameraním má výzva prispieť k plneniu špecifického cieľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a na mailovej adrese vyzvy@mhsr.sk. 

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.