štvrtok 27. októbra 2022

EU: Program zhovievavosti

Európska komisia uverejnila usmernenia, ktorých cieľom je uľahčiť podávanie žiadostí o zhovievavosť zabezpečením väčšej transparentnosti, predvídateľnosti a prístupnosti pre potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť. Program zhovievavosti ponúka spoločnostiam možnosť priznať, v súlade so zásadou dôvernosti, svoju účasť na karteli a spolupracovať s komisiou pri vyšetrovaní. Úspešný žiadateľ o zhovievavosť sa buď úplne vyhne potenciálne vysokej pokute, alebo sa pokuta výrazne zníži.


S cieľom uľahčiť žiadosti o zhovievavosť v komplexnom kontexte zhovievavosti sa Európska komisia rozhodla vydať usmernenie vo forme dokumentu s často kladenými otázkami, ktorý pomôže spoločnostiam a ich právnym poradcom.

V dokumente s často kladenými otázkami: 
  • sa uvádzajú objasnenia týkajúce sa uplatňovania oznámenia o zhovievavosti a podrobnosti o právnej ochrane a výhodách, ktoré program zhovievavosti ponúka,
  • sa stanovujú nové praktické opatrenia, ako napríklad konkrétni úradníci pre zhovievavosť, na ktorých sa spoločnosti alebo ich právni zástupcovia môžu obrátiť so žiadosťou o neformálne poradenstvo v súvislosti so zhovievavosťou alebo o usmernenie k predloženiu žiadosti o zhovievavosť,
  • sa signalizuje zámer komisie diskutovať o potenciálnych žiadostiach o zhovievavosť bez spomínania konkrétnych mien/názvov, bez potreby uviesť odvetvie, zúčastnené strany alebo akékoľvek iné podrobnosti, ktorými by sa potenciálny kartel identifikoval. To potenciálnym žiadateľom umožní zistiť, či sa predmetné správanie pravdepodobne bude považovať za tajný kartel a či by jeho oznámenie komisii oprávňovalo žiadateľov využiť program. Táto možnosť bude obzvlášť užitočná, ak ide o nové správanie alebo ak nie je jasné, či patrí do rozsahu pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti.