utorok 24. januára 2023

EU: Podpora talentov

Členské štáty Európskej únie čelia prudkému poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Ich počet sa v rokoch 2015 až 2020 znížil o 3,5 milióna a očakáva sa, že do roku 2050 z tohto počtu ubudne ďalších 35 miliónov ľudí. Riešenia má priniesť nový „Mechanizmus podpory talentov“ v EÚ.

Aktuálne je 82 regiónov v 16 členských štátoch (ktoré tvoria takmer 30 % obyvateľstva EÚ) výrazne zasiahnutých poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, nízkym podielom absolventov univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania, prípadne negatívna mobilitou svojich obyvateľov vo veku 15 – 39 rokov. Tieto regióny čelia osobitným štrukturálnym výzvam, akými sú neefektívnosť na trhu práce, v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých, nízka výkonnosť v oblastiach inovácií, verejnej správy či rozvoja podnikania, ako aj slabý prístup k službám. Riešením týchto výziev by regióny mohli prilákať viac kvalifikovaných pracovníkov. Niektoré z týchto regiónov už uviazli v „pasci rozvoja talentov“, kým iné sa do nej môžu dostať v blízkej budúcnosti. Ak táto situácia zostane bez odozvy, ohrozí dlhodobú prosperitu EÚ.

Z týchto dôvodov Európska komisia vytvorí Mechanizmus podpory talentov založený na ôsmich pilieroch:
  1. V roku 2023 sa spustí nový pilotný projekt, ktorý má pomôcť regiónom vystaveným „pasci rozvoja talentov“ s vypracovaním, konsolidáciou, rozvojom a realizáciou na mieru šitých a komplexných stratégií, ako aj s identifikáciou vhodných projektov týkajúcich sa odbornej prípravy, prilákania a udržania kvalifikovaných pracovníkov a identifikáciu príslušných projektov. Z projektu sa podporia pilotné regióny vybrané na základe verejnej výzvy;
  2. V roku 2023 bude spustená nová iniciatíva s názvom „Inteligentná adaptácia regiónov na demografický prechod“ s cieľom pomôcť regiónom s vyšším podielom odlivu mladých ľudí prispôsobiť sa demografickému prechodu a investovať do rozvoja talentov využitím na mieru šitých politík orientovaných na miestne potreby. Aj v tomto prípade sa regióny, ktoré budú príjemcami pomoci, vyberú na základe verejnej výzvy;
  3. Nástroj technickej podpory bude na požiadanie v rámci výzvy na rok 2023 podporovať členské štáty v reformách na celoštátnej a regionálnej úrovni potrebných na riešenie úbytku obyvateľov v produktívnom veku, nedostatku zručností a schopnosti reagovať na potreby miestneho trhu;
  4. Programy politiky súdržnosti, ako aj medziregionálne inovačné investície budú stimulovať inovácie a príležitosti pre vysokokvalifikované pracovné miesta, a tým prispejú k zlepšeniu možností udržať si talenty v týchto regiónoch a prilákať nové;
  5. Nová výzva na inovačné opatrenia v rámci „Európskej mestskej iniciatívy“ na otestovanie riešení orientovaných na miestne potreby a riadených mestami s úbytkom obyvateľstva, ktoré sa zameriavajú na výzvy súvisiace s rozvojom, udržaním alebo prilákaním kvalifikovaných pracovníkov;
  6. Iniciatívy EÚ, ktoré podporujú rozvoj talentov, budú propagované na osobitných webových stránkach. Zainteresované regióny tak získajú ľahší prístup k informáciám o politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum a inovácie, odborná príprava, vzdelávanie a mobilita mládeže;
  7. Výmena skúseností a šírenie osvedčených postupov: regióny budú môcť vytvárať tematické a regionálne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych profesijných alebo územných výziev;
  8. Rozvoj analytických poznatkov potrebných na podporu a uľahčenie politík regionálneho rozvoja a migrácie založených na dôkazoch.
Fungovanie mechanizmu je vysvetlené v Oznámení o využívaní talentov v regiónoch Európy. Ide o prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá má podporiť Európsky rok zručností navrhnutý komisiou v snahe priniesť nový impulz do procesu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. V oznámení sú uvedené na mieru šité a viacrozmerné riešenia orientované na miestne potreby vrátane využívania existujúcich fondov a iniciatív EÚ na podporu regiónov, ktoré sú najviac zasiahnuté prebiehajúcim demografickým prechodom a jeho vedľajšími účinkami, ako aj na predchádzanie vzniku nových a rastúcich územných rozdielov v EÚ.