štvrtok 2. februára 2023

Erasmus+: Nové projekty

Desať nových projektov v rámci Erasmus+ má testovať nové formy medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania tak, ako to vytýčila Európska komisia pred rokom v európskej stratégii pre univerzity. Náplňou šiestich projektov bude skúmať, testovať a uľahčiť udeľovanie značky Spoločný európsky študijný program. Ide o doplňujúci certifikát, ktorí môžu získať absolventi spoločných programov poskytovaných v rámci medzinárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Zvyšné štyri projekty majú umožniť alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (napr. „Európskym univerzitám“) testovať nové formy spolupráce.

Značka Európsky študijný program má pomôcť zaviesť spoločný študijný program vo viacerých členských štátoch EÚ, aby sa podporila mobilita študentov a spolupráca. Má odrážať nadobudnuté zručnosti a vzdelávacie výstupy študentov, ktorí absolvovali spoločný program vo viacerých inštitúciách, viacerých krajinách a viacerých jazykoch a ktorí v rámci programu využili možnosti mobility a interdisciplinárne pedagogické prístupy. Okrem toho má značka doplniť kvalifikáciu, ktorú študenti získali zo spoločných programov založených na medzinárodnej spolupráci medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (akými sú napr. Európske univerzity). Značka by sa udeľovala na dobrovoľnom základe ako záruka vzdelávacích výstupov založených na spoločnom súbore kritérií a dosiahnutých v rámci nadnárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami. Za realizáciu vybratých projektov, ktoré majú pomôcť zaviesť značku Európsky študijný program, budú zodpovedné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, vnútroštátne a regionálne orgány a iné zainteresované strany.

Štyri z desiatich projektov umožnia alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania testovať nové formy spolupráce EÚ, napríklad možný európsky právny štatút týchto aliancií. Jeho účelom je poskytnúť alianciám univerzít na dobrovoľnom základe voľnosť konať spoločne, prijímať spoločné strategické rozhodnutia, experimentovať so spoločným náborom, koncipovať spoločné učebné osnovy, alebo združovať zdroje ako aj ľudské, technické, dátové, vzdelávacie, výskumné či inovačné kapacity.

Na každý vybratý pilotný projekt možno od jari 2023 vyčleniť z rozpočtu programu Erasmus+ prostriedky vo výške do 200.000 eur na jeden rok. Projekty sa budú realizovať v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a/alebo inštitucionálnymi orgánmi. Majú pomôcť dospieť k poznatkom, ktoré pomôžu pri ďalších krokoch, ako aj vypracovať návrhy k zavedeniu možného spoločného Európskeho študijného programu a právneho štatútu pre aliancie koordinovaných spolu so sektorom vysokoškolského vzdelávania a s členskými štátmi.