pondelok 30. januára 2023

EU: Slovensko na Súdnom dvore

Európska komisia žaluje Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie z dôvodu nezrealizovanej sanácie ako aj uzavretia skládok, ktoré nespĺňajú požiadavky smernice EÚ (1999/31/ES) na bezpečné a kontrolované skládky odpadov. Zároveň žiada o uloženie finančných sankcií v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ za netransponovanie smernice EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov (2018/2001) do národnej legislatívy.

Členské štáty EÚ boli povinné uzavrieť staré skládky do 16. júla 2009, pokiaľ príslušný orgán neprijal rozhodnutie povoľujúce ďalšiu prevádzku skládky na základe primeraného plánu úpravy vysvetľujúceho, ako sa majú požiadavky smernice splniť. Pred uzavretím musia skládky prejsť rekonštrukciou, aby sa zabezpečilo, že nebudú mať žiadne významné nepriaznivé účinky. Za definitívne uzavreté ich možno považovať až po tom, čo príslušný orgán vykonal záverečnú kontrolu na mieste, posúdil všetky dokumenty predložené prevádzkovateľom a schválil uzavretie a rekultiváciu. Z dôvodu nesúladu so smernicou zaslala Európska komisia Slovensku už v apríli 2017 formálnu výzvu, po ktorej nasledovalo odôvodnené stanovisko v marci 2019. Odvtedy Slovensko uzavrelo niekoľko nevyhovujúcich skládok a upravilo a opätovne povolilo počet skládok. Pri 21 slovenských skládkach je však stále potrebné konať. Týmto starým skládkam odpadov chýba primeraný plán vysvetľujúci, ako majú byť splnené požiadavky smernice, a príslušné orgány nevydali definitívne rozhodnutie o povolení ďalšej prevádzky. V súčasnosti je 21 skládok mimo prevádzky, no neboli zrekonštruované a definitívne uzavreté, ako to vyžaduje smernica. Stále teda pravdepodobne predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Slovenské orgány sa preto v plnej miere nezaoberali sťažnosťami vznesenými komisiou, ktorá sa domnieva, že úsilie slovenských orgánov bolo doteraz neuspokojivé a nedostatočné, a preto sa obrátilo na Súdny dvor Európskej únie.

Od členských štátov EÚ sa ďalej požadovalo, aby transponovali smernicu 2018/2001 do 30. júna 2021. Bulharsko a Slovensko však doteraz neoznámili žiadne transpozičné opatrenie. V júli 2021 zaslala Európska komisia obom členským štátom formálnu výzvu. Keďže v decembri 2021 nedostala žiadne oznámenie o transpozičných opatreniach, vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom ich vyzvala, aby oznámili všetky svoje transpozičné opatrenia týkajúce sa smernice. K dnešnému dňu sú Bulharsko a Slovensko jediné dva členské štáty, ktoré neoznámili žiadne transpozičné opatrenie. Komisia sa preto aj v tomto prípade obrátila na Súdny dvor Európskej únie.