pondelok 20. februára 2023

SR: Pribúdajú miliónové superodpočty

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v doterajšej histórii superodpočtu na Slovensku bol rok 2021 najúspešnejším tak počtom subjektov, ako aj objemom čerpaného superodpočtu a aj výškou uplatnenej predpokladanej úspory na dani z príjmov. Superodpočet na výskuma vývoj si v roku 2021 uplatnilo 494 subjektov, ktoré spoločne čerpali vyše 283 miliónov eur. Pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov tak tieto spoločnosti ušetrili na dani takmer 60 miliónov eur. Pritom za celú sedemročnú históriu superodpočet priniesol úsporu na dani z príjmov takmer 160 miliónov eur.
 
V roku 2021 viac ako polovica subjektov čerpala superodpočet vyšší ako 100 tisíc eur, z toho 43 superodpočtov bolo miliónových. Zaznamenaný bol aj historicky najvyšší superodpočet: vo výške 65.146.980 eur si ho - po dvoch rokoch absencie v zozname z dôvodu dosiahnutej daňovej straty - uplatnila spoločnosť U.S. Steel Košice na svojich 57 projektov výskumu a vývoja, z ktorých väčšinu začala riešiť už v rokoch 2018 - 2020. Až 273 superodpočtov bolo vyšších než 100 tisíc eur oproti dvadsiatim v roku 2015. Z týchto 273 superodpočtov je až 43 miliónových. Zaujímavá je konfrontácia čerpania superodpočtu TOP 5 subjektov v obdobiach s 25-percentnou sadzbou (2015 – 2017) oproti obdobiam s vyššími sadzbami superodpočtu. Z obdobia rokov 2015 – 2017 sa znovu objavuje v prvej päťke roku 2020, kedy sa prvý krát použila sadzba 200 %, Plastic Omnium Auto Exteriors ako jediný zástupca z nej. V obdobiach s vyššími sadzbami sa každoročne držia v TOP 5 obe spoločnosti skupiny Continental. Pôvodne silná divízia 24 – Výroba a spracovanie kovov v roku 2020 v prvej päťke zastúpená nie je. Už v roku 2019 sa v zoznamoch neobjavil dovtedajší líder rebríčka U. S. Steel Košice a v roku 2020 vypadli aj Železiarne Podbrezová. Stálicou od roku 2018 do 2020 bol ESET. Novinkou roka 2020 je zástupca finančných inštitúcií – VÚB. Celkovo ale TOP 5 ani v roku 2020, podobne ako v roku 2019, nepresiahlo hodnotu superodpočtu uplatneného prvou päťkou v roku 2018, napriek rastu sadzby superodpočtu. Absencia U. S. Steel Košice bola citeľná. Jeho návrat do zoznamu uplatnených superodpočtov za rok 2021 znamenal navýšenie čerpanej sumy o viac ako 65 miliónov eur, čo mu prinieslo opätovné prvenstvo v rebríčku aj rekordný superodpočet v doterajšej histórii. Až s opätovnou účasťou U. S. Steel Košice objem prvej päťky presiahol úroveň z roku 2018. Spolu tak TOP 5 v roku 2021 mali podiel na celkovom uplatnenom superodpočte takmer 40 %. Posledný ročník v TOP 5 patrí výhradne priemyslu, aj vďaka dvom nováčikom, ktorí v nej zaujali miesto: KRONOSPAN z drevárskeho priemyslu a rafinéria Slovnaft.

K subjektom, ktoré superodpočet na výskum a vývoj využili v minulosti, pribudlo 140 nováčikov. Uplatnili si superodpočet vo výške takmer 52 miliónov eur, čím ušetrili na dani z príjmov pri sadzbe 21 % takmer 11 miliónov eur. Až 68 nováčikov si uplatnilo superodpočet vyšší než 100 tisíc eur. Nováčikovia sa objavili aj medzi 43 miliónovými superodpočtami v roku 2021. Bolo ich 6 a polovica
pochádza zo sekcie priemyselnej výroby, vrátane drevárskej spoločnosti KRONOSPAN so sídlom vo Zvolene s najväčším superodpočtom medzi nováčikmi. Bankový sektor zasa reprezentuje Tatra banka. Zaujímavosťou je zastúpenie dvoch firiem, ktoré sa zviditeľnili počas pandémie COVID, v tejto šestici miliónových superodpočtov: MultiplexDX Pavla Čekana – autora testov na COVID-19 a Rýchlotest-covid zasa ako spoločnosť ponúkajúca služby testovania a predaj testov. Pre oba subjekty čísla ukazujú, že si uplatnili vysoký objem výdavkov na výskum a vývoj vo vzťahu k svojmu obratu (30 %, resp. až takmer 60 % z objemu tržieb), čo im prinieslo – podobne ako KRONOSPANU na vedúcej pozícii – efekt v podobe veľmi nízkeho reálneho percenta zdanenia zisku. Rýchlotest-covid dosiahol dokonca nulovú splatnú daň z príjmov napriek takmer dvojmiliónovému účtovnému zisku pred zdanením.

Z hľadiska právnych foriem podnikania sa každoročne mierne zvyšuje zastúpenie spoločností s ručením obmedzeným, pričom v roku 2021 už prekročil ich podiel 80 %. Eseročky dosiahli významný podiel aj na objeme čerpaného superodpočtu - len o 5 percentuálnych bodov nižší ako ich podiel na počte subjektov. Vďačia za to najmä veľkým spoločnostiam, ktoré majú túto právnu formu podnikania, napríklad v TOP 10 je až 7 eseročiek. Podieľať sa však na tom môže aj zvyšujúca sa daňová istota tohto nástroja, aj dostupnosť relevantného poradenstva pre jeho využívanie tiež menšími spoločnosťami. Zastúpenie subjektov v rukách zahraničného kapitálu v roku 2021 dosiahlo necelú štvrtinu, čo je porovnateľné s predchádzajúcim rokom, kedy bolo najnižšie. 121 týchto spoločností si však uplatnilo až vyše 63 % z celkového objemu superodpočtu, kým v roku 2019 a 2020 to bolo pod 60 %, ale v roku 2018 až okolo 70 %. Domáci vlastníci zaostávajú s podielom na objeme superodpočtu, vo firmách  zahraničných vlastníkov sa zhromažďuje relatívne viac superodpočtu ako v subjektoch s domácim kapitálom.  V kategórii superodpočtov nad 1 milión eur však naďalej prevažujú subjekty vo vlastníctve
zahraničných osôb. Medzi 43 subjektmi je ich až 23 a čerpali spolu 76 % z celkového objemu miliónových superodpočtov, čo je zhruba na úrovni roka 2020 aj 2019, ale o cca 10 percentuálnych bodov menej ako v roku 2018. 
 
Regionálne rozloženie čerpaných superodpočtov podľa krajov zaznamenalo v roku 2020 výraznejšie posilnenie Bratislavského kraja, ktorý takmer 38-percentným podielom na počte subjektov získal historicky najvyššie zastúpenie. V roku 2021 jeho podiel klesol len nepatrne – o jeden percentuálny bod a naďalej si udržiava prvenstvo v počte subjektov s výrazným náskokom pred Žilinským a  Trenčianskym krajom. Počtom subjektov znížil svoje zastúpenie Banskobystrický kraj a tiež Košický kraj, ktorého podiel na počte subjektov klesol pod 10 %. Ale v objeme uplatneného superodpočtu sa zásluhou U. S. Steel Košice vyrovnal Bratislavskému kraju, keď oba alokovali po necelých 29 % z celkového objemu superodpočtu za rok 2021. Podľa kritéria počtu zamestnancov mikropodniky do 10 zamestnancov zvýšili svoje zastúpenie už na takmer 30 % a podľa kritéria obratu subjekty s obratom do 2 miliónov eur si svoj podiel na počte subjektov opätovne posilnili - až na vyše 45 %. Pritom na ne pripadá takmer 14 % z objemu čerpaného superodpočtu.