piatok 24. februára 2023

EU: Čisté technológie

Európska únia musí viesť v oblasti technológií čistej energie, zlepšovať svoju priemyselnú základňu a vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast, aby dosiahla ciele Zelenej dohody. V rezolúcii prijatej Európskym parlamentom v reakcii na Priemyselný plán Zelenej dohody pre nulové emisie poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby pracovala na plánoch na prerozdelenie, premiestnenie a návrat priemyselných odvetví do Európy. Zdôrazňujú význam posilnenia výrobnej sily EÚ v oblasti strategických technológií, ako je solárna a veterná energia, tepelné čerpadlá a batérie.


Europoslanci požadujú rozšírenie a zlepšenie komercializácie strategických technológií na preklenutie priepasti medzi inováciami a trhovým nasadením. Podľa nich sú tiež potrebné rýchle a predvídateľné povoľovacie postupy na spustenie nových projektov na čo najrýchlejšie nasadenie obnoviteľných zdrojov energie. Celkovým cieľom politiky EÚ musí byť zabezpečenie vedúceho postavenia Európy v technológiách čistej energie a zlepšenie existujúcej priemyselnej základne Európy a zároveň pomoc pri jej transformácii s cieľom vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast, aby sa dosiahli ciele Zelenej dohody. Na dosiahnutie tohto cieľa musí EÚ podľa poslancov prijať opatrenia na urýchlenie výrobných kapacít pre cenovo dostupnú, bezpečnú a čistú energiu určenú na využitie v priemysle a na zvýšenie úspor energie a energetickej účinnosti.  Poslanci tiež zdôrazňujú význam bezpečného prístupu ku kritickým surovinám pre dosiahnutie ekologickej a digitálnej transformácie EÚ. Podľa poslancov si strategické európske projekty vyžadujú rýchlejšie a transparentnejšie povolenia. 
 
Cieľom budúceho Európskeho fondu suverenity by malo byť zabrániť fragmentácii spôsobenej nekoordinovanými vnútroštátnymi systémami štátnej pomoci a zabezpečiť účinnú reakciu na krízu. Fond by mal posilniť strategickú autonómiu EÚ a zelenú a digitálnu transformáciu, mal by byť začlenený do súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ a mobilizovať súkromné ​​investície. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci by sa mali zjednodušiť a sflexibilniť, ale mali by byť cielené, dočasné, primerané a v súlade s cieľmi politiky EÚ. Poslanci sú jednoznačne proti akýmkoľvek pokusom o zvýšenie pružnosti pravidiel štátnej pomoci bez toho, aby bolo poskytnuté európske riešenie pre všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú veľké fiškálne kapacity na financovanie rozsiahlej štátnej pomoci. Európsky parlament požaduje, aby komisia zaujala dôraznejší postoj k riešeniu neférovej globálnej hospodárskej súťaže spôsobenej neoprávnenou štátnou pomocou. Vyjadrujú znepokojenie nad ustanoveniami zákona USA o znižovaní inflácie (IRA), ktoré diskriminujú spoločnosti z EÚ. Komisia by mala spolupracovať so Spojenými štátmi, aby zabezpečila, že sa na EÚ budú vzťahovať výnimky stanovené v IRA pre krajiny so spoluprácou vo voľnom obchode a že európske výrobky budú mať nárok na daňové úľavy tak, ako ich americké náprotivky.