utorok 28. marca 2023

EU: Právo na opravu

V posledných desaťročiach sa často uprednostňuje
pred opravou výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia, pričom spotrebiteľom sa na opravu tovaru po uplynutí zákonnej záruky neposkytujú dostatočné stimuly. Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý má zabezpečiť úspory pre spotrebiteľov a podporiť ciele Európskej zelenej dohody okrem iného znižovaním objemu odpadu. Vďaka tomuto návrhu bude pre spotrebiteľov jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť. Väčší dopyt po opravách sa navyše premietne do rozmachu tohto odvetvia a bude mať za následok stimulovanie výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.

Z nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že 77 % Európanov pociťuje osobnú zodpovednosť konať tak, aby došlo k obmedzeniu zmeny klímy. Dosluhujúce výrobky sú často použiteľným tovarom, ktorý sa dá opraviť, ale často sa predčasne vyhadzuje, v dôsledku čoho vzniká v Európskej únii ročne 35 miliónov ton odpadu, 30 miliónov ton surovín a 261 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Okrem toho sa výška straty, ktorá vzniká spotrebiteľom, keď sa namiesto opravy rozhodnú pre výmenu, odhaduje na takmer 12 miliárd ročne. Navyše sa predpokladá, že táto iniciatíva prinesie EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.

V rámci zákonnej záruky sa tak má opraviť viac výrobkov a spotrebitelia by zároveň mali mať jednoduchšie a lacnejšie možnosti opravy výrobkov, ktoré sú technicky opraviteľné (akými sú vysávače alebo čoskoro tiež tablety a smartfóny), a to po uplynutí zákonnej záruky, alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania. Uvedeným návrhom sa zavádza nové „právo na opravu“ pre spotrebiteľov, a to tak v rámci zákonnej záruky, ako aj po jej uplynutí. V rámci zákonnej záruky sa od predajcov bude vyžadovať, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je oprava drahšia ako výmena. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia k dispozícii nový súbor práv a nástrojov, aby bola „oprava“ jednoduchou a dostupnou možnosťou: 
  • Právo spotrebiteľov žiadať od výrobcov opravu výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ technicky opraviteľné, akými sú práčka alebo televízor. Tým sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mali vždy na koho obrátiť, ak sa rozhodnú pre opravu svojich výrobkov, a zároveň dôjde k stimulácii výrobcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.
  • Povinnosť výrobcov informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní si opraviť sami.
  • On-line platforma na sprostredkovanie opráv na účely prepojenia spotrebiteľov s opravovňami a predajcami opraveného tovaru v ich okolí. Prostredníctvom tejto platformy sa umožní vyhľadávanie podľa polohy a noriem kvality, spotrebitelia získajú možnosť nachádzať atraktívne ponuky a dôjde k zviditeľneniu opravovní.
  • Európsky formulár na informácie o oprave, ktorý si spotrebitelia budú môcť vyžiadať od akéhokoľvek opravára, čím sa zabezpečí transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky opravy a cenu, a spotrebiteľom sa uľahčí porovnávanie ponúk na opravu.
  • Vypracovanie európskej normy kvality pre opravárenské služby, ktorá pomôže spotrebiteľom identifikovať opravovne ponúkajúce vyššiu kvalitu. Táto norma „jednoduchej opravy“ bude prístupná všetkým opravovniam v celej EÚ, ktoré sa chcú zaviazať k dodržiavaniu minimálnych noriem kvality, napríklad na základe dĺžky trvania alebo dostupnosti výrobkov.