utorok 4. apríla 2023

EU: Nové pravidlá o bezpečnosti výrobkov

V roku 2021 nakupovalo 73 % spotrebiteľov na internete (oproti 50 % v roku 2014) a v roku 2020 si 21 % spotrebiteľov objednalo tovarz krajiny mimo Európskej únie (v porovnaní s 8 % v roku 2014). Podľa výročnej správy systému Safety Gate za rok 2020 sa 26 % oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo výrobkov predávaných na internete, zatiaľčo minimálne 62 % sa týkalo výrobkov z krajín mimo EÚ a EHP. Poslanci Európskeho parlamentu schválili zmenené pravidlá o bezpečnosti nepotravinových spotrebiteľských výrobkov. Nové nariadenie zosúlaďuje platnú smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s najnovším vývojom v oblasti digitalizácie a prudkým nárastom nakupovania cez internet.


V snahe zabezpečiť, aby boli všetky výrobky uvádzané na trh  pre zákazníkov bezpečné, obsahuje nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov opatrenia, ktoré majú zaručiť, aby sa počas hodnotení bezpečnosti brali do úvahy riziká pre najzraniteľnejších zákazníkov (napríklad deti), rodové aspekty, ako aj riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nové nariadenie rozširuje povinnosti hospodárskych subjektov (akými sú výrobcovia, dovozcovia či distribútori), posilňuje právomoci orgánov dohľadu nad trhom a zavádza jasné povinnosti pre prevádzkovateľov on-line obchodov. V záujme zmierňovania rizík majú on-line obchody spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, ktoré zase môžu on-line obchodom nariadiť, aby odstránili ponuky nebezpečných výrobkov alebo zablokovali prístup k nim, a to bezodkladne alebo najneskôr do dvoch pracovných dní. Výrobky pochádzajúce z krajín mimo EÚ možno uviesť na trh len vtedy, keď je v únii usadený hospodársky subjekt, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť.

Prepracovaná legislatíva zlepšuje postup pri stiahnutí výrobku od používateľa, keďže súčasná miera vracania výrobkov je naďalej nízka. Odhadom až jedna tretina spotrebiteľov v EÚ naďalej používa výrobky stiahnuté z používania. Ak je nevyhnutné výrobok stiahnuť, spotrebiteľov o tom treba okamžite informovať, pričom sa im musí ponúknuť možnosť opravy, výmeny alebo vrátania peňazí. Spotrebitelia budú mať tiež právo podať sťažnosť alebo kolektívnu žalobu. Informácie o bezpečnosti výrobkov a možnostiach nápravy musia byť dostupné v jasnom a ľahko zrozumiteľnom jazyku. Takisto sa zmodernizuje systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch (portál Safety Gate), čo umožní takéto výrobky efektívnejšie odhaliť. Systém bude tiež prístupnejší pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Nové pravidlá by mali spotrebiteľom v EÚ ušetriť približne 1 miliardu eur počas prvého roka a zhruba 5,5 miliardy eur v priebehu nasledujúceho desaťročia. Tým, že znížia množstvo nebezpečných výrobkov na trhu, mali by zároveň znížiť škody vznikajúce spotrebiteľom v EÚ v dôsledku nehôd, ktoré sú výsledkom používania nebezpečných výrobkov a ktorým sa dalo predísť (podľa dnešných odhadov až 11,5 miliardy eur ročne). Zároveň by tieto opatrenia mali znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť (odhadom až 6,7 miliardy eur ročne).