streda 2. augusta 2023

EU: Bezpečné hračky

Hračky sú v Európskej únii regulované smernicou 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. Stanovuje bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo v tretích krajinách. Komisia však zistila niekoľko nedostatkov v praktickom uplatňovaní smernice od jej prijatia v roku 2009. Predovšetkým je potrebná vyššia úroveň najmä pred rizikami, ktoré predstavujú škodlivé chemikálie a smernica sa musí vykonávať efektívnejšie, najmä pokiaľ ide o on-line predaj.


Európska komisia preto predkladá nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len bezpečné hračky. Konkrétne sa zameriavajú na:

  • Zvýšenie ochrany pred škodlivými chemikáliami: Zachováva sa nielen súčasný zákaz karcinogénnych látok, mutagénnych látok či látok poškodzujúcich reprodukciu, ale zakazuje sa aj používanie iných škodlivých chemikálií v hračkách. Napríklad sa zakáže, aby sa v hračkách používali chemikálie, ktoré majú vplyv na endokrinný systém (endokrinné disruptory), a chemikálie, ktoré majú vplyv na dýchaciu sústavu, alebo sú toxické pre konkrétny orgán.
  • Posilnenie presadzovania pravidiel: Všetky hračky budú musieť mať digitálny pas výrobku, ktorý bude obsahovať informácie o súlade s navrhovaným nariadením. Dovozcovia budú musieť na hraniciach EÚ predkladať digitálne pasy výrobkov v prípade všetkých hračiek, a to aj hračiek, ktoré sa predávajú on-line. Nový informačný systém bude kontrolovať všetky digitálne pasy výrobkov na vonkajších hraniciach a identifikovať zásielky, ktoré si vyžadujú podrobné colné kontroly. Za vykonávanie kontrol hračiek budú naďalej zodpovedať vnútroštátni inšpektori. Ak sa navyše objavia nebezpečné hračky predstavujúce riziká, ktoré nie sú v nariadení jasne uvedené, Európska komisia bude mať právomoc požadovať ich stiahnutie z trhu.