pondelok 4. septembra 2023

Výzva: Podpora elektromobility

Ministerstvo hospodárstva SR otvorilo 28. augusta 2023 novú výzvu z Plánu obnovy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Zámerom je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC verejne prístupných nabíjacích bodov a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023.

Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6.084.500 eur bez DPH, najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov pre oprávnených žiadateľov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod. To znamená:
· na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1.500 eur z 3.000 eur bez DPH,
· na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14.500 eur z 29.000 eur bez DPH.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby definované podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti: Výzva pre podporu budovania verejnej prístupnej nabíjacej infraštzruktúry pre právnické osoby.