štvrtok 5. októbra 2023

EU: Prostitúcia - znížiť dopyt a chrániť ľudí

Správa o prostitúcii v Európskej únii, jej cezhraničných dôsledkoch a vplyve na rodovú rovnosť a práva žien  zdôrazňuje, že asymetria medzi vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa prostitúcie v rámci EÚ vzhľadom na jej cezhraničnú povahu vedie k väčšiemu počtu obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a vytvára úrodnú operačnú pôdu pre organizovanú trestnú činnosť. Členské štáty by mali posúdiť existujúce právne predpisy, aby sa predišlo akýmkoľvek medzerám, ktoré umožňujú zločincom konať beztrestne, zatiaľčo Európska komisia by mala vypracovať spoločné usmernenia EÚ zaručujúce základné práva osôb vykonávajúcich prostitúciu.

Prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania existujú, pretože je po nich dopyt. Zníženie dopytu je preto kľúčom na prevenciu a redukciu obchodovania s ľuďmi a musí sa uskutočňovať spôsobom, ktorý nepoškodzuje osoby vykonávajúce prostitúciu. Europoslanci vyzývajú členské štáty, aby prijali naliehavé opatrenia na boj proti on-line reklame, ktorá priamo alebo nepriamo podporuje prostitúciu alebo sa snaží prilákať kupujúcich. Poslanci tiež požadujú podporu a spoluprácu s políciou a inými orgánmi presadzovania práva, sociálnymi a zdravotníckymi službami a mimovládnymi organizáciami s cieľom riešiť problematiku obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania a chrániť ženy v prostitúcii.

Zhoršujúca sa sociálna a hospodárska situácia v dôsledku pandémie COVID-19 a súčasná kríza v oblasti energetiky a životných nákladov zvýšili všetky formy zneužívania a násilia páchaného na ženách vrátane sexuálneho vykorisťovania, pričom mnohé ženy v zraniteľných situáciách upadajú hlbšie ho chudoby a stávajú sa obeťami sociálneho vylúčenia. Poslanci požadujú účinné politiky boja proti chudobe. Chcú zlepšiť sociálnu ochranu, bojovať proti zlyhávaniu vo vzdelávaní na školách, podporovať vzdelávanie a zaviesť inkluzívne politiky, ktoré podporujú posilnenie postavenia žien a ich ekonomickú nezávislosť, spolu s opatreniami, ktoré odsudzujú tých, ktorí ich situáciu zneužívajú. Ľudia v prostitúcii čelia neustálej hrozbe policajného a súdneho prenasledovania, sú marginalizovaní a stigmatizovaní, čo im často znemožňuje domôcť sa spravodlivosti. Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú na úplný prístup ku kvalitným zdravotníckym a sociálnym službám, ako aj k justičnému systému a možnostiam na ukončenie prostitúcie.