utorok 3. októbra 2023

Práca: Aké sú naše očakávania

Prvý HP Work Relationship Index ukázal, že vzťah ľudí k práci prechádza po celom svete premenou, ktorá má zásadný vplyv na pracovný aj osobný život. Štúdia sa zamerala na vyše 50 aspektov vzťahu ľudí k práci – napríklad úlohu práce v živote, získané zručnosti, schopnosti a nástroje, ale aj očakávania od nadriadených. Skúmal sa tiež vplyv práce na pohodu zamestnancov, ich produktivitu, angažovanosť a pracovnú kultúru. Iba 27 % pracovníkov s vysokou odbornosťou má v súčasnosti zdravý vzťah k práci.

Zistenia poukazujú na negatívne dopady nezdravého vzťahu k práci na život zamestnancov aj podnikania ich zamestnávateľa. Pokiaľ zamestnanci nie sú spokojní so svojím vzťahom k práci, odráža sa to negatívne aj na podnikaní:

  • Morálka a angažovanosť. Pracovníci s vysokou odbornosťou uvádzajú nižšiu produktivitu (34 %), stratu pracovného nasadenia a angažovanosti (39 %) a väčší pocit odlúčenia (38 %).
  • Udržanie si zamestnancov. Dokonca aj v prípade, ak majú zamestnanci k svojej práci neutrálny vzťah, uvažuje viac ako 71 % z nich o odchode z firmy. Pokiaľ nie sú spokojní vôbec, stúpa toto číslo na 91 %.

Nezdravý vzťah k práci môže mať dopad aj na pohodu zamestnancov:

  • Duševné zdravie. Viac ako polovica (55 %) zamestnancov má problémy so sebadôverou a duševným zdravím – v štúdii uvádzajú nízke sebavedomie a pocit zlyhania.
  • Emočné zdravie. Spomínané problémy ovplyvňujú aj ďalšie aspekty ich života a 45 % účastníkov štúdie uvádza, že nimi trpia ich osobné vzťahy s priateľmi a rodinou, pričom viac ako polovica (59 %) je príliš vyčerpaná na to, aby sa mohla venovať svojim osobným záľubám.
  • Fyzické zdravie. Problémy s duševným a emočným zdravím môžu sťažovať udržanie fyzickej pohody. Až 62 % zamestnancov uvádza, že majú problémy so zdravým stravovaním, cvičením a dostatkom spánku.

Podľa takmer 60 % respondentov sa očakávania, ktoré majú zamestnanci ohľadom svojej práce, výrazne zmenili najmä v posledných dvoch rokoch. 57 % opýtaných uviedlo, že sa tiež zvýšili ich očakávania ohľadom toho, ako sa s nimi rokuje v práci a na pracovisku. Výskum sa zaoberal viac než 50 faktormi, ktoré prispievajú k zdravému vzťahu k práci a identifikoval šesť hlavných aspektov, ktoré predstavujú kritické oblasti a kľúčové imperatívy pre vedúcich pracovníkov. Tvorí index, ktorý
bude ďalej sledovaný.
1. Pocit naplnenia: Zamestnanci túžia po zmysluplnosti, sebarealizácii a skutočnej väzbe na svoju prácu, ale len 29 % pracovníkov v znalostných odboroch tieto aspekty v súčasnej dobe zažíva trvalo. Aby sa podniky prispôsobili meniacim sa očakávaniam zamestnancov, musia uprednostniť ich spokojnosť tak, že ich budú viac počúvať a snažiť sa ich pochopiť.
2. Vedenie: Podľa 68 % vedúcich pracovníkov si nové spôsoby práce vyžadujú aj nový štýl vedenia, ale iba jeden z piatich pracovníkov má pocit, že vedúci pracovníci svoj štýl zodpovedajúcim spôsobom zmenili. Pestovanie emočnej inteligencie a transparentného, empatického spôsobu vedenia, je pre dnešné pracoviská kľúčové.
3. Zameranie na ľudí: Iba 25 % pracovníkov v znalostných odboroch sa trvalo stretáva s rešpektom a ocenením, ktoré si, podľa svojho názoru, zaslúžia. Ešte menej ich zažíva flexibilitu, autonómiu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, o ktorú sa usilujú. Vedúci pracovníci musia klásť viditeľný dôraz na to, aby boli ľudia na prvom mieste a aby sa ich tímy stali stredobodom rozhodovania.
4. Zručnosti: Aj keď si 70 % vysokokvalifikovaných pracovníkov cení silné interpersonálne a technické zručnosti, iba 31 % z nich je trvalo presvedčených o svojej zdatnosti v jednej či druhej kategórii. Podniky s osvedčenými postupmi majú príležitosť získať dôležitý náskok v oblasti rozvoja zručností a zapojenia zamestnancov tak, že investujú do komplexného školenia a podpory.
5. Nástroje: Dnešní zamestnanci chcú mať slovo aj pri voľbe technológií a nástrojov, ktoré im zamestnávateľ poskytuje. Zároveň chcú, aby boli tieto technológie inkluzívne. Dôvera, že firmy zavedú správne nástroje na podporu hybridnej práce, je však nízka a dosahuje iba 25 %. Technologické portfólio už nie je len užitočným nástrojom, ale stáva sa dôležitým faktorom pre angažovanosť zamestnancov, ako aj ich osobnejší vzťah k práci a možnosť sebarealizácie.
6. Pracovný priestor: Pracovníci v znalostných odboroch sa chcú bez problémov presúvať medzi pracoviskami a mať možnosť zvoliť si, kde budú každý deň pracovať. Efektívne hybridné pracovné priestory, ľahké presuny, flexibilita a autonómia budú mať zásadný význam pri preukazovaní dôvery v zamestnancov a podpore pozitívnych pracovných skúseností. 

Nastal čas na novú definíciu vzťahu k práci. Väčšia dôvera a emocionálna väzba k práci na pracovisku boli silnými a opakujúcimi sa témami naprieč šiestimi hlavnými faktormi. Takmer 3 zo 4 vedúcich pracovníkov vo firmách uznávajú, že schopnosť emocionálne inteligentné riadenie je jediným spôsobom, ako môže byť vedúci pracovník úspešný aj v budúcnosti. Významným poznatkom vyplývajúcim zo štúdie je to, že emočná inteligencia – a zvýšená dôvera a porozumenie – majú pre zamestnancov značnú váhu: 83 % respondentov tvrdí, že sú ochotní zarábať menej peňazí, pokiaľ nájdu zamestnávateľa, ktorý si tieto faktory cení.
  • Silná kultúra na pracovisku: Pracovníci v znalostných odboroch by pristúpili na zníženie platu o 11 %, ak by mohli pracovať niekde, kde majú empatické a emočne inteligentné vedenie a kde sú zamestnanci nadpriemerne zapájaní a spokojní.
  • Flexibilita: Rovnaká skupina by sa vzdala 13 % svojho platu, aby mohla pracovať vo firme, ktorá im umožní pracovať, kde a kedy chcú.
On-line prieskum uskutočnila spoločnosť Edelman Data & Intelligence (DxI) v období od 9. júna do 10. júla 2023 v 12 krajinách: USA, Francúzsku, Indii, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Austrálii, Japonsku , Mexiku, Brazílii, Kanade a Indonézii, celkom 15.624 respondentov – 12.012 pracovníkov v znalostných odboroch (~1 000 na každom trhu), 2.408 pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti IT (~200 na každom trhu) a 1.204 vedúcich pracovníkov (~100 na každom trhu).