štvrtok 9. novembra 2023

EU: Nové pravidlá pre azbest

Európsky parlament schválil nové pravidlá na ochranu pracovníkov Európskej únie pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s azbestom a na zlepšenie jeho včasného odhaľovania. Azbest je mimoriadne nebezpečný karcinogén, ktorý je problémom v mnohých odvetviach, napr. výstavba, renovácia a hasenie požiarov. Je to zďaleka najväčšia príčina rakoviny súvisiacej s prácou: 78 % prípadov rakoviny z povolania uznaných v členských štátoch EÚ súvisí s vystavením azbestu. Napriek tomu, že všetky formy azbestu sú v EÚ zakázané od roku 2005, azbestové vlákna sú stále prítomné v miliónoch budov a infraštruktúre, pričom v Európe ročne zabije vyše 70 000 ľudí.

Novou smernicou sa zníži limit vystavenia azbestu pri práci, a vyzýva na používanie modernejších a presnejších technológií na zistenie prítomnosti tenkých azbestových vlákien. Cieľom je znížiť vystavenie azbestovým vláknam na najnižšiu možnú úroveň. Limit expozície pri práci (OEL) bude desaťkrát nižší, pretože limitná hodnota sa zníži z 0,1 na 0,01 vlákien azbestu na centimeter kubický (cm³) bez prechodného obdobia. Rada bude musieť toto znenie formálne schváliť pred jeho uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti.

Po maximálnom prechodnom období šiestich rokov budú musieť členské štáty prejsť na modernejšie a citlivejšie technológie, ktoré dokážu detekovať vlákna, konkrétne elektrónovú mikroskopiu. Potom budú mať možnosť buď znížiť úroveň azbestu na 0,002 vlákna na cm³ s výnimkou tenkých vlákien, alebo na 0,01 azbestových vlákien na cm³ vrátane tenkých vlákien. Nové pravidlá zahŕňajú aj nové požiadavky na silnejšiu ochranu pracovníkov. Budú musieť nosiť individuálne ochranné a dýchacie prostriedky, oblečenie bude musieť byť bezpečne vyčistené, bude existovať dekontaminačný postup a tiež požiadavky na vysoko kvalitnú odbornú prípravu pracovníkov.