štvrtok 7. decembra 2023

EU: Európska vodíková banka

Európska vodíková banka by mala byť lepšie financovaná a mala by sa strategicky zamerať na dosahovanie klimatických cieľov a udržateľnosť. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktorý schválil Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).  Okrem iného navrhuje výrazné navýšenie rozpočtu Európskej vodíkovej banky, ktoré by dokázalo reagovať na priemyselnú politiku Číny a Spojených štátov amerických v tejto oblasti a na zákon USA o znížení inflácie.

Vodík má podľa poslancov zásadný význam v úsilí EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, dekarbonizácie priemyslu EÚ, strategickej autonómie a zníženie závislosti na fosílnych palivách. V snahe výrazne rozšíriť produkciu obnoviteľného vodíka predstavila Európska komisia návrh na zriadenie Európskej vodíkovej banky s počiatočným rozpočtom vo výške tri miliardy eur. Cieľom tohto kroku je podporiť investície do tohto zdroja energie, zvýšiť jeho domácu produkciu a uľahčiť jeho dovoz. Uznesenie odporúča, aby sa Európska vodíková banka zamerala na zvyšovanie domácej výroby. Postupne by sa tiež mala stať centrom podpory všetkých aktivít súvisiacich s obnoviteľným vodíkom v celej EÚ, čo by podľa poslancov zjednodušilo postupy a urýchlilo realizáciu projektov.

Európska vodíková banka by sa mala sústrediť na odvetvia, ktoré je ťažké dekarbonizovať. Týka sa to napríklad sektora ťažkej dopravy či odvetví výroby ocele a hnojív, ktorých uhlíková stopa je nezanedbateľná, no pri ktorých je elektrifikácia obzvlášť náročná. Poslanci tiež v snahe zaistiť spravodlivé rozdelenie zdrojov naprieč celou úniou navrhujú koncept regionálnych aukcií, aby sa prostriedky Európskej vodíkovej banky rozdelili spravodlivo a vyvážene medzi všetky členské štáty EÚ. Tento prístup by mal podporiť konkurencieschopnosť celej EÚ a zabrániť prehlbovaniu existujúcich regionálnych rozdielov.

Obnoviteľný vodík je z dlhodobého hľadiska jedinou udržateľnou formou vodíka. Nízkouhlíkový vodík by mal podľa zákonodarcov zohrávať úlohu iba pri prechode na emisne neutrálne hospodárstvo. Poslanci tiež požadujú, aby sa pri alokovaní zdrojov zohľadňovali kritériá environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Výbor zdôraznil potrebu existencie funkčného trhu s vodíkom, ktorý z dlhodobého hľadiska nebude závislý na verejných dotáciách. Komisia by tiež podľa poslancov mala zaviesť mechanizmus, ktorý by zabránil nadmerným kompenzáciám.