utorok 9. januára 2024

EU: Nové zdaňovanie právnických osôb

Začiatkom tohto roka nadobudli účinnosť nové pravidlá Európskej únie, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba zdaňovania nadnárodných spoločností pôsobiacich v členských štátoch EÚ. Zámerom je spravodlivejšie a stabilnejšie daňové prostredie, ktoré bude viac zodpovedať súčasnému globalizovanému digitálnemu svetu. V EÚ sa tak začnú formálne vykonávať pravidlá tzv. 2. piliera, ktoré boli dohodnuté ako súčasť globálnej dohody o medzinárodnej daňovej reforme v roku 2021.

K týmto pravidlám sa momentálne na celom svete hlási takmer 140 jurisdikcií, EÚ je však medzi prvými, kto ich premieta do záväzného práva. Druhý pilier oslabuje motiváciu podnikov presúvať zisky do jurisdikcií s nízkym zdanením, a tým brzdí tzv. preteky o čo najnižšiu sadzbu dane, keď sa krajiny predbiehajú v znižovaní sadzieb dane z príjmov právnických osôb, aby prilákali investície. Výsledky už prichádzajú: niekoľko jurisdikcií s nulovou daňou oznámilo zavedenie dane z príjmu právnických osôb pre dotknuté spoločnosti.

Pravidlá budú platiť pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v EÚ, ktoré majú kombinované finančné príjmy vyše 750 miliónov eur ročne. Budú sa vzťahovať na všetky veľké skupiny, domáce aj medzinárodné, ktorých materská alebo dcérska spoločnosť sa nachádza v členskom štáte EÚ. Smernica obsahuje spoločný súbor pravidiel výpočtu a uplatňovania „dorovnávacej dane“ splatnej v konkrétnej krajine, ak by efektívna sadzba dane bola nižšia ako 15 %. Ak dcérska spoločnosť nepodlieha minimálnej efektívnej sadzbe dane v cudzej krajine, v ktorej sa nachádza, členský štát materskej spoločnosti bude taktiež na materskú spoločnosť uplatňovať dorovnávaciu daň. Smernica takisto zabezpečí efektívne zdaňovanie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá.