pondelok 8. januára 2024

Novinka: Úverová pomoc

Slovenskí občania môžu od začiatku tohto roka získať príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie vo výške 75 % zvýšenia ich mesačnej splátky, maximálne v sume 150 eur. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej je uzatvorená zmluva o úvere na bývanie. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy pred 1. januárom 2024 aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená.

Pokiaľ sa úroková sadzba zvýšila v predchádzajúcom roku, žiadosť o príspevok je možné podať už od januára tohto roku. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu tohto roka, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. V prípade viacerých oprávnených osôb vzniká nárok na príspevok jednej z nich.

Žiadosť sa podáva na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez portál slovensko.sk. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere. Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom banky do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Príspevok sa teda vypláca mesiac pozadu.

Pre záujemcov sú zriadené telefónne linky, špeciálna emailová adresa uverovapomoc@upsvr.gov.sk a podrobné informácie sú zverejnené spolu s potrebnými formulármi aj na webovej stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny upsvr.gov.sk.