štvrtok 11. januára 2024

EU: Zdravotné údaje

Európsky parlament odsúhlasil vytvorenie európskeho priestoru pre zdravotné údaje s cieľom uľahčiť prístup k osobným zdravotným údajom a posilniť ich bezpečnú výmenu.
 Nový európsky priestor pre zdravotné údaje (EHDS) by umožnil občanom kontrolovať svoje osobné údaje týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a uľahčil by ich bezpečné zdieľanie na výskumné a neziskové účely. Parlament je teraz pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnej podobe zákona. Členské štáty prijali svoju pozíciu k rokovaniam 6. decembra.

Zákonom by sa pacientom poskytlo právo na prístup k svojim osobným zdravotným údajom v rámci rôznych systémov zdravotnej starostlivosti EÚ (tzv. primárne použitie) a zdravotníckym pracovníkom by sa umožnil prístup k údajom o svojich pacientoch, a to výlučne na základe toho, čo je potrebné na danú liečbu. Prístup by zahŕňal súhrnné informácie o pacientovi, elektronické predpisy, lekárske snímky a laboratórne výsledky. Každá krajina by zriadila vnútroštátne služby prístupu k zdravotným údajom na základe platformy MyHealth@EU. V zákone by sa takisto stanovili pravidlá kvality a bezpečnosti údajov pre poskytovateľov systémov elektronických zdravotných záznamov (EHR) v EÚ, ktoré by mali monitorovať vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom. EHDS by umožnil výmenu súhrnných zdravotných údajov vrátane údajov o patogénoch, zdravotných nárokoch a úhradách, genetických údajoch a informáciách z registra verejného zdravia z dôvodov verejného záujmu vrátane výskumu, inovácií, tvorby politík, vzdelávania a bezpečnosti pacientov (tzv. sekundárne použitie). Zdieľanie údajov na účely reklamy alebo posudzovania žiadostí o poistenie bude zakázané.

Poslanci chcú, aby pacienti mali viac informácií o tom, ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú ich údaje. Navrhujú systém výnimky pre sekundárne používanie väčšiny zdravotných údajov a požadujú, aby bol povinný výslovný súhlas pacienta so sekundárnym použitím určitých citlivých údajov (napr. genetických a genomických informácií). Parlament má tiež za cieľ rozšíriť sekundárne použitia, ktoré majú byť zakázané, napríklad na trhu práce alebo v oblasti finančných služieb. Údaje zdieľané na výskumné účely by mali viesť k vývoju nových liekov alebo iných výrobkov alebo služieb zdravotnej starostlivosti. Poslanci chcú zabezpečiť, aby všetky krajiny EÚ dostávali dostatočné finančné prostriedky na ochranu sekundárneho využívania údajov a aby sa zabránilo tomu, že údaje spadajú pod právo duševného vlastníctva alebo tvoria obchodné tajomstvo.