utorok 6. februára 2024

EU: Prevencia rakoviny

Približne 40 % prípadov rakoviny v Európskej únii možno predísť. Napriek tomu podľa novej správy len približne 5 % celkových výdavkov v oblasti zdravia bolo v členských štátoch v roku 2021 určených na prevenciu. Európska komisia predložila odporúčanie na podporu členským štátom v ich úsilí o prevenciu rakoviny pomocou očkovania so zameraním na intenzívnejšie očkovanie dvomi kľúčovými vakcínami proti vírusovým infekciám: ľudskému papilomavírusu (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV), ako aj zlepšenie monitorovania zaočkovanosti.

V snahe eliminovať rakovinu krčka maternice a iné onkologické ochorenia spôsobené HPV, akými sú niektoré druhy rakoviny hlavy a krku a análno-genitálne rakovinové ochorenia sa v európskom pláne na boj proti rakovine členským štátom určil cieľ dosiahnuť do roku 2030 u dievčat 90 % mieru zaočkovanosti proti HPV a výrazne zvýšiť zaočkovanosť u chlapcov. Ďalej je účelom plánu zabezpečiť prístup k očkovaniu proti HBV a zintenzívniť ho, predovšetkým v snahe o prevenciu rakoviny pečene. Tieto vakcíny majú rozhodujúci význam pre ochranu verejného zdravia a podporu odolných systémov zdravotníctva. Odporúčanie zahŕňa súbor opatrení, ktoré členské štáty môžu prijať v snahe zvýšiť mieru zaočkovanosti, a tak zachrániť životy:
• poskytovať bezplatné očkovanie a/alebo úplnú náhradu nákladov naň,
• zabezpečiť jednoduchý prístup k vakcínam, predovšetkým pre cieľové skupiny a vysokorizikové zraniteľné skupiny obyvateľov,
• začleniť imunizáciu proti onkologickým ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, do vnútroštátnych plánov boja proti rakovine,
• posilniť komunikáciu a predovšetkým rodičom, mladým ľuďom a cieľovým skupinám prízvukovať výhody vakcinácie, ako aj bojovať proti misinformáciam a dezinformáciám,
• zlepšiť monitorovanie a podávanie správ o zaočkovanosti, aby bolo možné určiť, kde sú medzery, ktoré treba riešiť,
• stanoviť konkrétnu cieľovú hodnotu zaočkovanosti chlapcov proti HPV,
• najmä v súvislosti s HBV posilňovať národné úsilie zamerané na to, aby sa do roku 2030 dosiahli ciele, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia:
  • o 95 % zaočkovanosť (treťou dávkou) v rámci očkovania proti HBV v detskom veku,
  • o 95 % tehotných žien absolvuje skríning na hepatitídu B,
  • o 95 % novorodencov dostáva včasnú novorodeneckú dávku očkovacej látky proti HBV (do 24 hodín od narodenia) – okrem iného aj vďaka lepším systémom monitorovania vývoja pri dosahovaní týchto cieľov a v prípade potreby aj dostupnej podpore od ECDC,
• zaviesť spoľahlivé elektronické registre očkovania,
• výmena najlepších postupov s ostatnými členskými štátmi na zlepšenie úsilia na vnútroštátnej úrovni.

Komisia takisto zabezpečí model komunikačných kampaní, ktoré bude možno upraviť podľa vnútroštátnych potrieb, aby sa pri nich zohľadnili národné osobitosti. Pomôže aj pri práci na zlepšovaní monitorovania v celej EÚ. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do konca roku 2024 vypracuje nový prehľad vnútroštátnych mier zaočkovanosti proti HPV a HBV. Zároveň program EU4Health členským štátom pri ich úsilí zvýšiť zaočkovanosť a bojovať proti onkologickým ochoreniam naďalej poskytuje nezanedbateľnú finančnú podporu. V roku 2024 sa odštartuje jednotná akcia vybavená zdrojmi vo výške 20 miliónov eur na podporu členských štátov pri zvyšovaní miery zaočkovanosti proti HPV, ako aj pri boji proti prenosným ochoreniam, ako je hepatitída a HIV/AIDS.