štvrtok 2. mája 2024

EU: Práce pre digitálne platformy

Analýza Európskej komisie z roku 2021 zistila, že existuje viac než 500 aktívnych digitálnych pracovných platforiem a tento sektor zamestnáva vyše 28 miliónov ľudí – očakáva sa, že toto číslo do roku 2025 dosiahne 43 miliónov. Zatiaľčo väčšina pracovníkov je formálne samostatne zárobkovo činných, asi 5,5 milióna ľudí môže byť nesprávne klasifikovaných ako samostatne zárobkovo činné osoby. Europoslanci schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Po zverejnení smernice v Úradnom vestníku Európskej únie budú mať členské štáty dva roky na to, aby zapracovali ustanovenia smernice do svojej národnej legislatívy.

Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku. Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ. Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Namiesto toho musia digitálne pracovné platformy zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu. Smernica zavádza pravidlá, ktoré robustnejšie chránia údaje pracovníkov platformy. Digitálne pracovné platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, akými sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.