pondelok 29. apríla 2024

EU: Európsky preukaz zdravotného postihnutia

Európsky parlament dal poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím. Nové pravidlá, ktoré už schválili Parlament a Rada, zavedú celoeurópsky preukaz zdravotného postihnutia, aby sa zabezpečilo, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať rovnaký prístup k preferenčným podmienkam, ako napríklad zľavnené alebo nulové vstupné, prednostný prístup a prístup na vyhradené parkovisko.

Obe karty umožnia svojim držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty, s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu kvôli programu mobility, ako je Erasmus+. Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať vo fyzickom formáte, a ak bude k dispozícii, v digitálnom formáte a bude sa vydávať a obnovovať bezplatne. V závislosti od krajiny môžu byť za stratu a poškodenie karty účtované poplatky. Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte. Taktiež sa budú môcť rozhodnúť účtovať poplatok za administratívne náklady na vydanie a obnovenie karty. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ a Európska komisia zvyšovali povedomie občanov o preukazoch, a to aj vytvorením centrálnej európskej webovej stránky. Táto webová stránka bude prepojená s vnútroštátnymi webovými stránkami, ktoré budú obsahovať informácie o tom, ako získať, používať a obnoviť tieto preukazy a informácie o s nimi spojených zvýhodnených podmienkach.

Parlament tiež schválil dočasnú dohodu medzi Parlamentom a Radou o rozšírení platnosti preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacích preukazov EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ. Tento návrh rozširuje platnosť preukazov na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v členských štátoch vrátane žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti a ich osobných asistentov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.