štvrtok 14. septembra 2017

Výskum a inovácie: Podpora pre malé a stredné podniky SR 
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu budú podporovať malé a stredné podniky prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Financie vo výške 35,5 milióna eur sú zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 

O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov. Malé a stredné podniky dostanú v rámci projektu zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach. Vzniknú aj Trade pointy, v ktorých budú  môcť využiť  individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie sa do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov. Sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch na Slovensku pomôže interaktívna mapa dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP v Slovenskej republike sa v rokoch 2017 − 2023 realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo 8. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,577 miliónov eur. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).