štvrtok 19. apríla 2018

EU: Nový prístup k elektronickým dôkazom

Európska komisia navrhuje nové pravidlá, ktoré policajným a súdnym orgánom umožnia získať rýchlejší prístup k elektronickým dôkazom – napr. k emailom alebo dokumentom uloženým na cloude – ktoré potrebujú pri vyšetrovaní, stíhaní a usvedčovaní zločincov a teroristov. 

Tí dnes bežne používajú na komunikáciu textové správy, emaily či aplikácie. Viac než polovica všetkých vyšetrovaných trestných činov v súčasnosti obsahuje cezhraničnú žiadosť o získanie elektronických dôkazov, ktorými disponujú poskytovatelia služieb so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo EÚ. Na získanie takýchto údajov je nevyhnutná justičná spolupráca a vzájomná právna pomoc, no tento proces je v súčasnosti príliš pomalý a zdĺhavý. Takmer dve tretiny zločinov páchaných v súčasnosti, pri ktorých sa elektronické dôkazy nachádzajú v inej krajine, tak nie je možné riadne vyšetriť alebo trestne stíhať najmä vzhľadom na čas potrebný na zhromaždenie týchto dôkazov alebo kvôli roztrieštenosti právneho rámca.

Novými  návrhmi sa:
* vytvorí európsky príkaz na predloženie: Umožní to súdnemu orgánu v členskom štáte žiadať o elektronické dôkazy (emaily, textové správy, správy v aplikáciách) priamo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby v únii a ktorý je založený, alebo má sídlo v inom členskom štáte, a to bez ohľadu na umiestnenie daných údajov. Poskytovateľ bude povinný odpovedať do 10 dní a v núdzových prípadoch do 6 hodín (v porovnaní so 120 dňami pri existujúcom európskom vyšetrovacom príkaze alebo 10 mesiacmi pri postupe vzájomnej právnej pomoci);

* pomocou európskeho príkazu na zablokovanie zabráni, aby sa údaje vymazali: Umožní to súdnemu orgánu v členskom štáte nariadiť poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka služby v EÚ a ktorý je založený, alebo má sídlo v inom členskom štáte, aby zachoval určité údaje, o ktoré neskôr príslušný orgán bude môcť požiadať prostredníctvom vzájomnej právnej pomoci, európskeho vyšetrovacieho príkazu alebo európskeho príkazu na predloženie;

* poskytnú silné záruky a opravné prostriedky: Obidva príkazy sa môžu vydať iba v rámci trestného konania a vzťahujú sa na ne všetky procesné záruky trestného práva. Nové pravidlá zaručujú silnú ochranu základných práv, ako je zapojenie súdnych orgánov a dodatočné požiadavky pri získavaní určitých kategórií údajov. Zahŕňa to aj záruky týkajúce sa práva na ochranu osobných údajov. Poskytovatelia služieb a osoby, ktorých údaje sa žiadajú, sú chránení rôznymi zárukami, napríklad možnosťou poskytovateľa služieb požiadať o preskúmanie, ak príkaz zjavne porušuje Chartu základných práv Európskej únie;

* pre poskytovateľov služieb zavádza povinnosť určiť právneho zástupcu v únii: Aby sa na všetkých poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú služby v Európskej únii, vzťahovali rovnaké povinnosti, a to aj vtedy, ak sa ich ústredie nachádza v tretej krajine, sú títo poskytovatelia povinní určiť právneho zástupcu v EÚ na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie rozhodnutí a príkazov vydaných príslušnými orgánmi členských štátov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní;

* pre podniky a poskytovateľov služieb zabezpečí právna istota: keďže dnes orgány presadzovania práva pri získavaní potrebných dôkazov často závisia od dobrej vôle poskytovateľov služieb, v budúcnosti sa právna istota pre príslušné orgány a poskytovateľov služieb zvýši tým, že sa na príkazy na poskytnutie elektronických dôkazov budú uplatňovať rovnaké pravidlá.