pondelok 16. apríla 2018

Upozorňujeme: Posledné týždne na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní

Darovať ich môžete občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám do 30. apríla 2018.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie na osobitnom, predpísanom tlačive. Tri percentá zo zaplatenej dane z príjmov môže poukázať iba ten, kto vykonával v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, o čom je povinný doložiť aj písomné potvrdenie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Vyhlásenie spolu s potvrdením môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, alebo nesprávne vyplnené, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Daňovník - fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane 2%, resp. 3% len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.