pondelok 16. apríla 2018

EU: Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

Európska komisia zverejnila zákaz najškodlivejších nekalých obchodných praktík  v potravinovom reťazci. Cieľom je zaistiť spravodlivejšie zaobchádzanie s malými a strednými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi. 

Práve malí a strední prevádzkovatelia v potravinovom reťazci vrátane poľnohospodárov sú najzraniteľnejší voči nekalým obchodným praktikám partnerov, ktorí sú tiež súčasťou reťazca. Často im chýba vyjednávacia sila a alternatívy, ako dostať výrobky k spotrebiteľom.

Vďaka návrhu budú zakázané:
· oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky,
· rušenie objednávok na poslednú chvíľu,
· jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.
Ďalšie postupy budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú.

Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili verejný orgán zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel, ktorý  bude mať právomoc uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciu v prípade ich porušenia. Navrhované opatrenia dopĺňajú už existujúce pravidlá v členských štátoch, ktoré môžu prijať aj ďalšie opatrenia, ak to uznajú za vhodné. Budú mať formu smernice a ešte ho prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).