utorok 11. decembra 2018

EU: Spolupráca na vývoji európskej umelej inteligencie


Európska komisia (EK) v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie z apríla 2018 predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom, Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, akou je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť či energetika. 

Dohodli sa na viacerých bodoch:
1. Maximalizácia investícií vďaka partnerstvám
Príklady spoločných akcií:
·  Národné stratégie v oblasti umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské štáty mali mať zavedené vlastné stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).
·  Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie (podpora spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v Európe a vymedzenie spoločného strategického výskumného programu v oblasti umelej inteligencie).
·  Nový fond na rozširovanie podnikov zameraných na umelú inteligenciu (EK podporí začínajúce podniky a inovátorov v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchain).
·  Rozvoj a spájanie špičkových centier pre umelú inteligenciu.

2. Tvorba európskych dátových priestorov
Komisia spolu s európskymi krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

3. Podpora talentov, zručností a celoživotného vzdelávania
Podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej inteligencie, rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti (Stratégia pre umelú inteligenciu).

4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie
Európska skupina odborníkov zastupujúca akademickú obec, podniky a občiansku spoločnosť pracuje na etických usmerneniach pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti predložia konečnú verziu v marci 2019.