pondelok 10. decembra 2018

EÚ: Intenzívnejšie proti dezinformáciám


V záujme ochrany svojich demokratických systémov a verejných diskusií, ako aj vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a viaceré vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020, vznikol akčný plán EÚ, na základe ktorého sa intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Európska komisia zhodnotila doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018, aby sa zabezpečila ochrana demokratických systémov Európskej únie, stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. Ich súčasťou je vytvorenie systému včasného varovania a podrobné sledovanie dodržiavania kódexu postupov, ku ktorému sa zaviazali online platformy. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku. Zameriava sa na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ.

Lepšie odhaľovanie: osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov. Očakáva sa, že rozpočet ESVČ na strategickú komunikáciu zameranú na boj proti dezinformáciám a zvyšovanie informovanosti o ich škodlivom vplyve sa viac ako zdvojnásobí – z 1,9 milióna EUR v roku 2018 na 5 miliónov EUR v roku 2019. Členské štáty EÚ by mali tieto opatrenia doplniť posilnením vlastných prostriedkov na boj proti dezinformáciám.

Koordinovaná reakcia: zriadi sa osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Inštitúcie EÚ a členské štáty sa zamerajú aj na proaktívnu a objektívnu komunikáciu o hodnotách a politikách únie.

On-line platformy a odvetvie: subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (teda správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí podrobné a nepretržité sledovanie plnenia týchto záväzkov.

Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov: popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť. Podporu získajú aj vnútroštátne multidisciplinárne tímy nezávislých overovateľov informácií a výskumných pracovníkov, ktoré budú odhaľovať dezinformačné kampane na sociálnych sieťach a poukazovať na ne.

Európska komisia predložila aj správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v boji proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia z apríla 2018.