utorok 23. apríla 2019

EU: Nové pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikám

Európsky parlament (EP) schválil nové pravidlá ochrany spotrebiteľov, ktoré sa zaoberajú sprehľadnením rozhodovania o poradí zobrazovaných ponúk na online trhoch a dvojakou kvalitou výrobkov. Predložený text zároveň žiada Európsku komisiu, aby do dvoch rokov po účinnosti smernice dôkladne posúdila novovzniknutú situáciu a v prípade potreby navrhla zaradenie dvojakej kvality produktov priamo medzi nekalé obchodné praktiky.

Nová smernica, na znení ktorej sa vyjednávači EP a Rady (ministrov) Európskej únie (EÚ) už neformálne dohodli, sa zameriava na prispôsobenie úniových pravidiel ochrany spotrebiteľov internetovému veku. Spotrebiteľom by mala priniesť informácie o spôsobe zostavovania poradia on-line ponúk a umožniť im rozoznať, kedy ide o takzvané platené umiestnenie, pri ktorom tretie strany platia za lepšiu viditeľnosť svojej ponuky. Sprehľadniť by sa malo aj využívanie online recenzií a personalizovaná tvorba cien. On-line trhy a porovnávacie služby, napríklad Amazon, eBay, AirBnb či Skyscanner, by mali v budúcnosti zverejniť hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk, v akom sa zobrazia spotrebiteľovi na základe ním zadaného vyhľadávania. Spotrebitelia by tiež mali byť jasne informovaní, či nakupujú tovary alebo služby priamo od platformy, od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby si boli vedomí úrovne následnej ochrany - napríklad v prípade reklamácie, a či bola pri ich nákupe použitá personalizovaná cenotvorba.

Smernica sa tiež venuje problematike dvojakej kvalite produktov, teda situácii, keď sú výrobky odlišného zloženia či s rôznymi charakteristikami ponúkané pod rovnakou značkou. Schválený text rozširuje aktuálnu definíciu klamlivých obchodných praktík, za ktoré by sa v budúcnosti mohlo považovať aj to, ak spoločnosť propaguje tovar v jednom členskom štáte ako identický s tovarom uvádzaným na trh v ďalších štátoch, hoci majú tieto tovary podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Zakázať takúto praktiku však bude možné iba za predpokladu, že odlišné zloženie nebude odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi. Medzi tieto faktory by mali patriť okrem iného dostupnosť alebo sezónnosť surovín, zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám či právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu.

Najvyššia možná sankcia za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch, by na základe nových pravidiel mala byť aspoň na úrovni štyroch percent ročného obratu obchodníka v predchádzajúcom roku. Pokiaľ nie sú informácie o obrate k dispozícii, maximálna pokuta by mohla dosiahnuť dva milióny eur.

Schválená smernica sa momentálne z Európskeho parlamentu presunie na stôl ministrov členských štátov. V prípade, že ju schvália v nezmenenom znení, nové pravidlá vstúpia do platnosti. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu jej ustanovení do svojej vnútroštátnej legislatívy. Parlamentom schválená smernica, ktorá je súčasťou balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov novelizuje aktuálne smernice o nekalých obchodných praktikách, o právach spotrebiteľov, o neprijateľných zmluvných podmienkach a o označovaní cien výrobkov.