streda 28. októbra 2020

EU: Právo na opravu

Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu navrhol sériu opatrení na posilnenie ochrany spotrebiteľa ako aj zvýšenie bezpečnosti a udržateľnosti výrobkov. V schválenom uznesení o udržateľnom jednotnom trhu poslanci vyzývajú Európsku komisiu, aby spotrebiteľom priznala „právo na opravu“ tým, že urobí opravy príťažlivejšími, systematickejšími a nákladovo efektívnejšími. Hlasovanie v pléne za správu sa predpokladá v novembri t.r.

Žiadajú tiež, aby Európska komisia zvážila označovanie výrobkov a služieb podľa ich trvanlivosti (napr. merač spotreby a jasné informácie o odhadovanej životnosti výrobku). To by podporilo trhy s použitým tovarom a podporilo udržateľnejšie výrobné postupy. Na zníženie elektronického odpadu poslanci opäť trvajú na spoločnom systéme nabíjačiek. Pri riešení plánovaného zastarávania by sa malo zvážiť obmedzenie postupov, ktoré zámerne skracujú životnosť produktu. Podľa poslancov musia opravné aktualizácie určitých digitálnych zariadení pokračovať počas celej ich odhadovanej životnosti a nesmú znižovať ich výkonnosť. Napokon podľa Eurobarometra 77% občanov EÚ by radšej opravilo svoje prístroje, ako by ich malo vymeniť a 79% si myslí, že by sa od výrobcov malo vyžadovať, aby uľahčili opravu digitálnych prístrojov alebo výmenu ich jednotlivých častí.

Poslanci tiež presadzujú udržateľnejšie verejné obstarávanie, ako aj zodpovedný marketing a reklamu, ktorá podporuje udržateľné obchodné a spotrebiteľské rozhodnutia. To by malo obsahovať jasné pokyny pre výrobky, ktoré tvrdia, že sú šetrné k životnému prostrediu a mala by im pomôcť ďalšia certifikácia environmentálnej značky. Napríklad ak sa v reklamách uvádzajú ekologické tvrdenia, mali by sa na podporu tvrdenia riadiť spoločnými kritériami. Správa okrem toho navrhuje nové pravidlá nakladania s odpadom vrátane odstránenia právnych prekážok, ktoré bránia opravám, opätovnému predaju a opätovnému použitiu. Z toho bude mať prospech aj trh s druhotnými surovinami.